MEHMET BALiOGLU

İşçi Ücretlerinden Kesilen ve Emanetler Hesabında Kayıtlı Olan Sendika Aidatlarının Sendikaya Gönderilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • 3 farklı sendikaya ait, toplam 837.223,82 TL sendika aidatının mevzuatında belirtildiği sürede gönderilmeyip Emanetler Hesabında bekletildiği tespit edildi.
  • Aktarılmayan bu tutarlar için mevzuat gereği faiz işletildi ve bu nedenle İdarenin fazladan mali külfete maruz kaldığı tespit edildi.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 18. maddesi
  • Mahalli İdareler ve Bütçe Muhasebe Yönetmeliği

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • İşçi ücretlerinden kesilen sendika aidatlarının, herhangi bir cezai ödemeyle karşılaşılmaması için, süresinde ilgili sendikaya gönderilmesi İdare yararına olacaktır.

Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; belirtilen hususlara dikkat edileceği ifade edildiğinden bu aşamada önerilecek başka bir husus bulunmamaktadır.

Rapor Metni

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun “Üyelik aidatı” başlıklı 18’inci maddesinde;

“ (1) Üyelik aidatının miktarı kuruluşların tüzüklerinde belirtilen usul ve esaslara göre genel kurul tarafından belirlenir.

  1. Üyelik ve dayanışma aidatları, yetkili işçi sendikasının işverene yazılı başvurusu üzerine, işçinin ücretinden kesilmek suretiyle ilgili sendikaya ödenir.

  2. Yukarıdaki hükümlere göre ödenmesi gereken aidatı kesmeyen veya kesmesine rağmen bir ay içinde ilgili işçi sendikasına ödemeyen işveren, bildirim şartı aranmaksızın aidat miktarını bankalarca işletme kredilerine uygulanan en yüksek faiziyle birlikte ödemekle yükümlüdür.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükmü uyarınca işçi ücretlerinden kesilen sendika aidatları sendikaya gönderilmek üzere, Mahalli İdareler ve Bütçe Muhasebe Yönetmeliği gereği, 333- Emanetler Hesabına kaydedilmektedir. Emanetler Hesabına kaydedilen söz konusu aidatların bir ay içinde ilgili sendikaya gönderilmesi gerekmektedir. Süresinde gönderilmeyen aidatlar için, bankalarca işletme kredilerine uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanacaktır.

İdarenin 2018 yılı mali işlemlerinin incelenmesi neticesinde; 3 farklı sendikaya ait, toplam 837.223,82 TL sendika aidatının mevzuatında belirtildiği sürede gönderilmeyip Emanetler Hesabında bekletildiği; aktarılmayan bu tutarlar için mevzuat gereği faiz işletildiği ve bu nedenle İdarenin fazladan mali külfete maruz kaldığı tespit edilmiştir.

İşçi ücretlerinden kesilen sendika aidatlarının, herhangi bir cezai ödemeyle karşılaşılmaması için, süresinde ilgili sendikaya gönderilmesi İdare yararına olacaktır.

Kamu idaresi cevabında; “Bulguda belirtilen hususa dikkat edilecek olup, Belediyemiz bütçe imkanları dahilinde gerekenler yapılacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; belirtilen hususlara dikkat edileceği ifade edildiğinden bu aşamada önerilecek başka bir husus bulunmamaktadır.