MEHMET BALiOGLU

İş Yeri ve Diğer Şekillerde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisinde Mükerrer Tahakkuk Kayıtlarının Yapılması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Kurumda işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinde, kullanılan yazılım programından kaynaklı mükerrer tahakkuk kayıtları yapılmaktadır.
  • Yazılım programının bu konudaki kontrol zafiyetinden dolayı on binden fazla abonenin mükerrer kaydı bulunmaktadır.
  • Dolayısıyla da yapılan tahakkuk kayıtları fazla görünmekte ve bundan kaynaklı da tahakkuk tahsilat oranı düşük görünmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun “Çevre Temizlik Vergisi” başlıklı mükerrer 44’üncü maddesi

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Usulüne uygun olarak yapılan bildirimler sonucunda kullanılmayan işyerlerinin sicilleri yazılım üzerinden silinmeli, yeni adres veya yeni faaliyete ait çevre temizlik vergisi kayıtlarında otomatik kontrol sistemi kullanılmalıdır.
  • Özellikle hassas ve detaylı analizlerin yapılması için program raporlarından da faydalanılmalıdır.

Rapor Metni

İş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinde, kullanılan yazılım programından kaynaklı mükerrer tahakkuk kayıtları yapılmaktadır.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun “Çevre Temizlik Vergisi” başlıklı mükerrer 44’üncü maddesinde işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin tahakkuku ile ilgili;

“İş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın Ocak ayında yıllık tutarı itibarıyla tahakkuk etmiş sayılır. Tahakkuk eden vergi, bir defaya mahsus olmak üzere, belediyelerin ilan mahallerinde bir ay süreyle topluca ilan edilir. İş yeri ve diğer şekilde kullanılan binalarla ilgili olarak tahakkuk eden bu vergi, her yıl, emlak vergisinin taksit sürelerinde ödenir.”

ifadesi yer almaktadır.

Kurumda işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi Kanun’da belirtildiği gibi binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın

ocak ayında yıllık tutarı itibarıyla tahakkuk kaydı yapılmaktadır.

Ancak mevcut işyerini başka yere taşıyan veya mevcut iş faaliyetini değiştiren ya da iş yeri devirlerinde, mükellefler belediyeye bildirime geldiklerinde kullanılan yazılım programı eski sicili silmeden yeni sicil vermektedir. Programın bu konudaki kontrol zafiyetinden dolayı on binden fazla abonenin mükerrer kaydı bulunmaktadır. Dolayısıyla da yapılan tahakkuk kayıtları fazla görünmekte ve bundan kaynaklı da tahakkuk tahsilat oranı düşük görünmektedir.

Kamu idaresi cevabında; ”Kullanmakta olduğumuz yazılımda Çevre Temizlik Vergisi Modülü eski kayıt silinmeden yeni kayıt yapılmasına izin vermekteydi.

Yazılım şirketi ile yapılan görüşmelerde bu mükerrerliğin önüne geçilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve Çevre Temizlik kaydı alırken sistemin otomatik olarak aynı adrese daha önce bildirimde bulunulmuş mu? Kaydı var mı? Kontrolünün eklenmesi ve bu konuda sistemin rapor hazırlayarak mükerrer kayıtların önüne geçilmesi sağlanacaktır.” denilmektedir. Sonuç olarak Kurum tarafından bulguda belirtilen hususlara iştirak edilmekte ve mükerrer kayıtların önüne geçilmesinin sağlanacağı belirtilmekle birlikte, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinde kullanılan yazılım programından kaynaklı mükerrer tahakkuk kayıtlarının yapılması sonucu Osmangazi Belediyesinin 2018 yılı

mali tablolarında 120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı fazla görünmektedir.