MEHMET BALiOGLU

İrtifak Hakkı Sözleşmesi İle Yaptırılan Yurt Binasına İlişkin Eksikliklerin Bulunması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

 • Kastamonu Üniversitesi’nin irtifak hakkı ile yaptırdığı yurt binasına ilişkin deprem analiz raporlarının 2019 yılı sonu itibarıyla düzenlettirilmediği tespit edilmiştir.
 • Yurt binasının yapımı ve işletmesi için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51’inci maddesinin (g) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilmiş ve 249 aylık irtifak hakkı sözleşmesi imzalanmıştır.
 • Kastamonu Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün raporunda, bina projelerinde ve inşaatında çeşitli eksiklikler tespit edilmiştir.
 • Kırıkkale Üniversitesi tarafından hazırlanan raporda, binanın güçlendirmeye ihtiyaç duymadığı belirtilmiş, ancak bu raporun statik hesaplarında kullanılan zemin parametrelerinin Kastamonu Valiliği raporundakilerle farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51’inci maddesinin (g) bendi
 • TDY-2007 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik
 • 6306 sayılı Kanun
 • TS 498 (Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri)
 • Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik
 • TS 500 Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları Madde 6.3.4

Önerilen Ana Eylem Noktaları

 • Yurt binasının uzman ve yetkili kurumlarca hukuki, idari ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri gereğince detaylı olarak incelenmesi gerekmektedir.
 • İstanbul Teknik Üniversitesine hazırlatılan deprem analiz raporunun gereklerinin yerine getirilmesi için çalışmalara başlanması gerekmektedir.
 • Kastamonu Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü raporunda belirtilen eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir.

Rapor Metni

Kastamonu Üniversitesi tarafından irtifak hakkı sözleşmesi ile yaptırılan yurt binasına ilişkin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkili kurum ve kuruluşlara düzenlettirilmesi

istenen deprem analiz raporlarının, 2019 yılı sonu itibarıyla Üniversite tarafından halen düzenlettirilmediği görülmüştür.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51’inci maddesinin (g) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilen “49.020 m2 Öğrenci Yurdu Yapımı ve İşletmesi ile 100 Adet Öğrenci Evinin Hibe Olarak Yapım İşi” için hak lehtarı ile 249 ay (20 yıl 9 ay) için irtifak hakkı sözleşmesi 01.11.2012 tarihinde imzalanmıştır.

2015 ve 2016 yıllarında Kastamonu Üniversitesi Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı yurt binasında gerekli incelemeleri yapmış ve söz konusu inceleme üzerine hak lehtarı ile “eksikliklere ilişkin uygunluk raporunun sunulması ve eksikliklerin giderilmesi” hususunda gerekli yazışmaları yapmıştır. Aynı zamanda 01.01.2017 tarihinde Kastamonu Valiliğinden bir heyetin de binaların uygunluğu hakkında rapor hazırlamasını talep etmiştir.

Hak lehtarına gönderilmiş olan söz konusu yazılar üzerine, hak lehtarı tarafından üniversiteye teknik raporlar sunulmuştur. Ayrıca 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların tespiti için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetki verilmiş kurumlardan olan Kırıkkale Üniversitesi tarafından 22.09.2017 tarihinde hazırlanan, binanın TDY-2007 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre uygun olduğu ve herhangi bir güçlendirmeye ihtiyaç duymadığı kanaatini içeren rapor da hak lehtarı tarafından Üniversiteye sunulmuştur.

Kastamonu Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ise söz konusu yazılara istinaden bir teknik inceleme raporu düzenlemiştir. 10.01.2018 tarihli söz konusu raporda;

-Binaların proje hazırlanması aşamasında alınması gereken imar durum belgesinin 01.09.2016 tarihinde düzenlendiği (Yapı Kullanım İzin Belgesi alındıktan sonra),

-Binaların inşaatına başlanmadan önce alınması gereken yapı ruhsatının onay tarihinin 15.10.2015 olduğu, binaların kullanımına başlanmadan önce alınması gereken Yapı Kullanım İzin Belgesinin onay tarihinin 16.10.2015 olduğu,

-Mekanik ve Elektrik Tesisat Projelerinin Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı tarafından 30.04.2013 tarih ve 350 sayı ile onaylandığı, ancak projeler üzerinde uygulamaya esas Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığında görevli teknik personel tarafından incelemenin yapılmadığı, projelerin onay tarihinin çizim tarihinden önce olduğu,

 • Asansör Avan ve Uygulama Projelerinin, Binaların Yangından Korunması

  Hakkındaki Yönetmelik’e göre düzenlenmiş ve İtfaiye tarafından onaylanmış olan Yangın Tahliye Projelerinin, Isı Yalıtım Projesinin, kazan dairesine ait projelerin bulunmadığı,

 • Projelerin onay tarihi itibari ile yürürlükte olan İmar Yönetmeliği’ne ve İmar Durum Belgesine göre hazırlanmış olan Vaziyet Planının düzenlenmediği, gerekli emsal hesabı, sığınak hesabının Mimari Projede belirtilmediği,

 • Mekanik Tesisat Projelerinde su ihtiyacı ve hidrofor hesabı, asansör trafik ve yük hesabının belirtilmediği, sığınakta radyoaktif filtreli havalandırma santrali ve hava ihtiyacı hesabının bulunmadığı,

 • Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik’e göre binaların kaçış mesafelerinin uygun olmadığı,

 • Statik hesap raporlarında; rijit bodrum kat sayısının 2 alındığı, ancak uygulamada tek rijit bodrum kat yapıldığı; Yapı Önem Katsayısının 1,2 alındığı, ancak 2007 Deprem Yönetmeliği’nin 2.4.2. Maddesinin 2.3 Tablosunda belirtildiği üzere yurt binası olması nedeniyle 1,4 alınarak hesaplamaların buna göre yapılması gerektiği,

 • Statik hesap raporlarında TS 500 Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları Madde 6.3.4’te belirtilen hususların dikkate alınmadığı,

 • Yapım aşamasında alınması gereken beton dayanımı ve demir çekme deneylerinin sonuçlarının bulunmadığı,

 • Kontrol Mühendislerinin inşaat mahallinde 25.07.2013 tarihinde yaptıkları kontrolde, Temel demir imalatında projesine göre 08/15 olması gereken perde gövde filizlerinin 08/20 ve perde başlık kolonlarında 08/10 olması gereken etriyelerin 08/25 yapıldığının tespit edildiği,

 • Statik hesaplarda kullanılacak zemin parametrelerini içeren zemin etüt raporunun bulunmadığı,

 • Statik hesap raporlarında; Zemin tipinin Z3 zemin grubunun C alındığı, ancak Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü Yapı ve Zemin İnceleme ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünce hazırlanan teknik rapor ekindeki hesap raporlarında zemin tipinin Z1 zemin grubunun A alınarak hesaplamaların yapıldığı ve birbiri ile farklılık gösterdiği,

 • Binaların 2100 kişi olarak projelendirilip 2700 kişi kapasite ile kullanılması konusunda; TS 498 (Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap

  Değerleri) 12.1 Maddesi Çizelge-7 gereğince, yapı kullanım amacına göre metrekare başına düşen yayılı yük miktarının hesaplamalarda kullanılacağından, kişi kapasitesi artırımı hakkında yorum yapılamayacağı,

 • Yüklenici tarafından Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü Yapı ve Zemin İnceleme ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne hazırlatılan teknik raporun sonucunda, söz konusu binaya ilişkin bir güçlendirmeye gerek olmadığı kanaatine varıldığının belirtildiği,

Tespitleri yapılmıştır. Söz konusu rapor sonucunda irtifak hakkı sözleşmesi ile yaptırılan yurt binalarının uzman ve yetkili kurumlarca hukuki, idari ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri gereğince detaylı olarak incelenmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.

İstanbul Teknik Üniversitesine 17.04.2020 tarihinde hazırlatılarak 22.05.2020 tarihinde Kastamonu Valiliğine iletilen, yurt binasına ilişkin deprem analizine dair teknik raporun gereklerinin yerine getirilmesi için çalışmalara başlanacağı ileri sürülmektedir. Ancak belirtlen eksikliklerin 2019 yılı sonu itibarıyla Üniversite tarafından giderilmediği görülmüştür.