MEHMET BALiOGLU

İnternet Sitesinde Bulundurulması Gereken Bazı Bilgilere Yer Verilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu

  • Şirketin internet sitesinde mevzuat gereği yayımlanması gereken bilgiler bulunmamaktadır.

Temel Bulgular

  • Şirketin internet sitesinde şirketin adı, adresi ve iletişim bilgileri dışında herhangi bir bilgi yer almamaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
  • Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Şirketin internet sitesinin yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenmesi gerekmektedir.

Rapor Metni

Şirketin, mevzuat gereğince denetime tabi olan sermaye şirketlerinin açacakları internet sitelerinde yer verilmesi gereken bir kısım bilgileri yayımlamadığı görülmüştür.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1524’üncü maddesi uyarınca denetime tabi olan sermaye şirketleri, bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına ayırmak zorundadır. İnternet sitesinde yayımlanacak içerikler, bu Kanunda belli bir süre belirtilmiş ise bu süre içinde, belirtilmemiş ise içeriğin dayandığı işlemin veya olgunun gerçekleştiği tarihten, tescil veya ilana bağlandığı durumlarda ise tescil veya ilanın yapıldığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde, şirketin kuruluşundan internet sitesi açılıncaya kadar geçen sürede yayımlanması gereken içerikler de bu sitenin açıldığı tarihte siteye konulmalıdır.

Kanun’un 562’nci maddesinde; “1524 üncü maddede öngörülen internet sitesini oluşturmayan şirketlerin yönetim organı üyeleri, yüz günden üçyüz güne kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan bu fıkrada sayılan failler yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır” denilmiştir.

Kanun’un 39’uncu maddesinde, internet sitesinde şirketlerin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmenin merkezi ile anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı ile değişikliklerin yeni halinin yayımlanacağı; 399’uncu maddesinde denetim görevi verilen denetçi hakkında bilginin internet sitesinde ilan edileceği belirtilmiştir. Kanunun başka maddelerinde de denetime tabi sermaye şirketler tarafından açılacak internet sitelerinde ilan edilecek ve erişime açık tutulacak bilgiler sıralanmıştır.

Nitekim 6102 sayılı Kanun’un 210 ve 1524’üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan, 31.05.2013 tarihli ve 28663 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik” hükümlerinde de; 6102 sayılı Kanun’un 397’nci maddesi uyarınca denetime tabi sermaye şirketleri tarafından açılacak internet sitelerinde erişime açık tutulacak asgari içeriğin neler olduğu ayrıntılı olarak belirlenmiştir.

Şirketin internet sitesinde (http://hatayimar.com.tr) yapılan incelemede; kanun ve yönetmelik ile yayımlanması zorunlu olan bilgilerin bu sitede yer almadığı, şirketin adı, adresi ve iletişim bilgileri dışında herhangi bir bilginin bulunmadığı tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, şirkete ait internet sitesinin yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca yayımlanması gereken bilgileri içerecek şekilde ivedilikle düzenlenmesi gerekmektedir.