MEHMET BALiOGLU

İndirim Konusu Yapılması Gereken KDV’nin İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabında Muhasebeleştirilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

 • Şişli Belediyesi’nin bütçe içi işletmeleri, hizmet üretimi için mal ve hizmet alımlarında bulunmaktadır.
 • Bu mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak ödenen KDV’nin indirim konusu yapılması ve 191-İndirilecek Katma Değer Vergisi hesabında takip edilmesi gerekmektedir.
 • Ancak, yapılan incelemede bütçe içi işletmelerin ödemiş olduğu KDV tutarlarının 191- İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabında takip edilmediği, bunun yerine 630-Giderler hesabına alınarak doğrudan giderleştirildiği tespit edilmiştir.
 • Bu işlem sonucunda 191- İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı gerçeği yansıtmadığı gibi 630-Giderler Hesabının olması gerekenden daha fazla tutarda bilgi sunmasına neden olmaktadır.
 • Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 153 ve 154’üncü maddesi 191-İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabının niteliğini ve işleyişini düzenlemektedir.
 • Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

 • İdare tarafından, bulgu hakkında gerekli düzeltici işlemin tesis edileceği ifade edilmiştir.
 • İdarenin KDV yükümlülükleri ve giderlerine ilişkin bilginin tam ve güvenilir olarak mali tablolarda raporlanmasını teminen bir bedel karşılığı satılmak üzere üretilen mal veya hizmetlerin üretim girdileri için ödenen KDV’nin 191-İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabında izlenmesi gerekmektedir.
 • Rapor Metni

  İdare tarafından indirim konusu yapılması gereken katma değer vergisi tutarlarının 191- İndirilecek Katma Değer Vergisi hesabında muhasebeleştirilmediği görülmüştür.

  Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 153 ve 154’üncü maddesinde, 191-İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabının niteliği ve işleyişi düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemelere göre, bir bedel karşılığı satmak üzere üretilen mal veya hizmetin üretim girdisi olarak satın alınan mal veya hizmete ilişkin olarak ödenen Katma Değer Vergisi indirim konusu yapılarak bu hesaba kaydedilecektir.

  Bunun dışında kurumun satışa konu olmayan kamu hizmeti üretiminde nihai tüketici olarak kullanmak veya tüketmek üzere satın alınan mal veya hizmet için ödenen Katma Değer Vergisi indirim konusu yapılamayacaktır.

  Şişli Belediyesi’ne bağlı 7 adet bütçe içi işletme bulunmaktadır. Bu işletmeler bir bedel karşılığı satmak üzere hizmet üretmekte, bu hizmetlerin üretimi için ise mal ve hizmet alımlarında bulunmaktadır. Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ışığında, bütçe içi işletmelerin ürettiği hizmetlerde kullanılmak üzere satın alınan mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak ödenen katma değer vergisinin indirim konusu yapılması ve 191-İndirilecek Katma Değer Vergisi hesabında takip edilmesi gerekmektedir.

  Yapılan incelemede, bütçe içi işletmelerin ödemiş olduğu KDV tutarlarının 191- İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabında takip edilmediği, bunun yerine 630-Giderler hesabına alınarak doğrudan giderleştirildiği tespit edilmiştir. Yapılan bu işlem sonucunda 191- İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı gerçeği yansıtmadığı gibi 630-Giderler Hesabının olması gerekenden daha fazla tutarda bilgi sunmasına neden olmaktadır.

  Yukarıda yer verilen denetim tespitine istinaden, İdare tarafından; bulgu hakkında gerekli düzeltici işlemin tesis edileceği ifade edilmiştir.

  Sonuç olarak, İdarenin KDV yükümlülükleri ve giderlerine ilişkin bilginin tam ve güvenilir olarak mali tablolarda raporlanmasını teminen bir bedel karşılığı satılmak üzere üretilen mal veya hizmetlerin üretim girdileri için ödenen KDV’nin 191-İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabında izlenmesi gerekmektedir.