MEHMET BALiOGLU

İller Bankası Sermaye Payına İlişkin Muhasebe Kayıtlarının Yapılmaması

Rapor Özet

  • 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun’un 4. maddesine göre belediyelere dağıtılan vergi gelirleri paylarının toplamı üzerinden yüzde iki oranında tutar İl Bankın sermayesine eklenecek.
  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 178. maddesine göre, mali kuruluşların sermayesine iştirak edilen tutarlar 240 Mali kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabında izlenecek.
  • 31.12.2018 tarihi itibari ile Fatsa Belediyesinin İl Bankası’na 6.580.346,96 TL tutarında sermaye katkısı bulunmasına rağmen, 2018 yılı kapanış bilançosunda bu tutarın 3.680.215,25 TL olarak kaydedildiği görülmüştür.
  • Ayrıca, 1.000.000,00 TL tutarındaki sermaye katkısı hatalı bir şekilde 241 Mal ve hizmet üreten kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabında kaydedilmiştir.
  • Bu nedenle, 240 hesabında 3.900.131,71 TL eksik kayıt olduğu, bu eksikliğin giderilmesi için 240 hesabın borcuna karşılık 500 Net değer hesabının alacak çalıştırılması gerekmektedir.
  • İdare, denetim raporunda belirtilen hususları dikkate alacağını ve İl Bankası sermaye payına ilişkin muhasebe kayıtlarının mevzuata uygun şekilde yapılacağını bildirmiştir.
  • Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

Rapor Metni

6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun ‘Ortaklık yapısı ve sermaye’ başlıklı 4 üncü maddesinde, her ay Maliye Bakanlığı ve İller Bankası tarafından belediyelere dağıtılan vergi gelirleri paylarının toplamı üzerinden yüzde iki oranında tutarın kesilerek İl Bankın sermayesine ekleneceği belirtilmiştir.

Yine 27.05.2016 tarih ve 29724 mükerrer sayılı resmi gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 240 Mali kuruluşlara yatırılan sermayeler

hesabının niteliğinin anlatıldığı 178 inci maddesinde; bu hesabın, kanuni yetkilere dayanılarak mali kuruluşların sermayesine iştirak edilen tutarların izlenmesi için kullanılacağı belirtilmiştir.

Söz konusu hükümlere göre, merkezi idare vergi gelirlerinden Fatsa Belediyesine pay aktarımı yapılırken il bankın sermayesine eklenmek üzere kesilen tutarların 240 hesapta takibi gerekmektedir.

İl bank web sitesi üzerinde yapılan inceleme neticesinde, 31.12.2018 tarihi itibari ile Fatsa Belediyesi’nin 6.580.346,96-TL tutarında sermaye katkısının bulunmasına rağmen 2018 yılı kapanış bilançosunda bu tutarın 3.680.215,25-TL olduğu görülmüştür. Ayrıca 1620 numaralı yevmiye ile 1.000.000,00-TL’lik tutarın da 241 Mal ve hizmet üreten kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabı yerine hatalı şekilde 240 hesaba alındığı raporumuzda bulgu konusu edilmiştir. Bu itibarla 240 hesapta (6.580.346,96-TL-(3.680.215,25-TL-1.000.000,00- TL)) 3.900.131,71-TL eksik kayıt olduğu, 240 hesabın borcuna karşılık 500 Net değer hesabının alacak çalıştırılarak söz konusu eksikliğin giderilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

Kamu idaresi cevabında; Denetim raporundaki hususların dikkate alınacağı ve İl Bank sermaye payına ilişkin muhasebe kayıtlarının mevzuatta belirtildiği gibi yapılacağı açıklanmıştır.

Sonuç olarak İdare bulgu konusu hususa katıldığını ve gerekli işlemleri yapacağını bildirmiştir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir. Bununla birlikte söz konusu eksik kayıt neticesinde 2018 yıl sonu bilançosuda oluşan hata giderilmiş değildir.