MEHMET BALiOGLU

İller Bankası Ortaklık Payının Muhasebe Kayıtlarında Eksik Yer Alması

Rapor Özet

  • İller Bankasınca 2018 yılında kesilen ortaklık paylarının 240- Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabına eksik kaydedildiği görülmüştür.
  • 2018 yılında İller Bankası tarafından banka sermayesine eklenmek üzere kesilen tutar, 24.046.614,00 TL’dir.
  • Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2018 yılı yevmiye defteri incelendiğinde, 240- Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının borcuna ortaklık payı tutarı olan 24.046.614,00 TL yerine 16.691.090,20 TL tutarında kayıt yapıldığı görülmüştür.
  • Söz konusu uygulama neticesinde, kurumun 2018 yılı bilançosunda 240- Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 7.355.523,80 TL tutarında eksik yer almaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun
  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Kurumun 240- Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabına gerekli düzeltme kaydının yapılması gerekmektedir.
  • Kurumun bilançosunda 240- Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının doğru bir şekilde yer alması sağlanmalıdır.

Rapor Metni

İller Bankasınca 2018 yılında kesilen ortaklık paylarının 240- Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabına eksik kaydedildiği görülmüştür.

6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun’un “Ortaklık ve sermaye yapısı” başlıklı 4’üncü maddesine göre; İller Bankası sermaye tavanına ulaşıncaya kadar belediyelerden her ay belirli miktarda kesinti yaparak sermayesine eklemektedir. 2018 yılında İller Bankası tarafından banka sermayesine eklenmek üzere kesilen tutar, ayrıntısı aşağıdaki tabloda görüleceği üzere, 24.046.614,00 TL’dir.

Tablo 5: 2018 yılı İller Bankası Sermaye Kesintileri

Ay

Sermaye (TL)

12

2.098.272,80

11

2.025.099,05

10

2.137.307,68

9

2.204.807,67

8

2.163.967,96

7

1.989.000,95

6

2.171.624,48

5

1.646.788,61

4

1.741.895,05

3

2.220.197,96

2

1.700.428,85

1

1.947.222,94

Toplam

24.046.614,00

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 240- Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının niteliğini açıklayan 178’inci ve 240- Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabına ilişkin işlemleri açıklayan 179’uncu maddeleri uyarınca; İller Bankası tarafından sermayesine eklenmek üzere bir kesinti yapıldığında, bu tutarın belediyenin İller Bankasındaki iştirak sermayesini artırması sebebiyle, 240- Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının borcuna aynı tutarda kayıt yapılması gerekmektedir.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2018 yılı yevmiye defteri incelendiğinde, 240- Mali

Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının borcuna ortaklık payı tutarı olan 24.046.614,00 TL yerine 16.691.090,20 TL tutarında kayıt yapıldığı görülmüştür. Söz konusu uygulama neticesinde, kurumun 2018 yılı bilançosunda 240- Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 7.355.523,80 TL tutarında eksik yer almaktadır.

Kamu idaresi cevabında; Özetle, İller Bankası ortaklık payının muhasebe kayıtlarında eksik olarak yer alması hususu ile ilgili olarak 240- Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabına 26.04.2019 tarih ve 9409 yevmiye numaralı muhasebe işlem fişi ile gerekli düzeltme kaydının yapıldığı ifade edilmiştir.

Sonuç olarak Kurum tarafından verilen cevapta bulguya iştirak edilmiş ve İller Bankasınca 2018 yılında kesilen ortaklık paylarının 240- Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabına eksik kaydedilmesine ilişkin olarak gerekli düzeltme kaydının yapıldığı belirtilmiştir. Bulguda da bahsedildiği üzere, kurumun 2018 yılı bilançosunda 240- Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 7.355.523,80 TL tutarında eksik yer almaktadır.