MEHMET BALiOGLU

İlbank A.Ş’ ye Olan Ortaklık Payının Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabında Eksik Görünmesi

Rapor Özet

  • İdareye gönderilen merkezi idare vergi geliri paylarının toplamı üzerinden aylık yüzde iki oranında kesilen İlbank sermaye payının 2018 yılı sonu itibariyle 11.672.223,19 TL olduğu ancak 240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabında 9.855.305,70 TL olarak yer aldığı görülmüştür.
  • İller Bankasına olan ortaklık payının tamamının muhasebe kayıtlarına alınmaması, mali tablolarındaki 240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının toplam 1.816.917,50 TL eksik görünmesine sebep olmuştur.
  • Kamu idaresi, eksik görülen ortaklık payının 02.05.2019 tarih ve 6865 sayılı muhasebe işlem fişi ile kayıtlara uygun hale getirildiğini bildirmiştir.
  • Bulguda belirtilen muhasebe kaydının yılı içinde yapılmaması nedeniyle 2018 yılı mali tablolarında 240-Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının hatalı bilgi içermesine neden olunmuştur.
  • Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun
  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • İlbank A.Ş.’ye olan ortaklık payının mali tablolarda eksiksiz ve doğru bir şekilde yansıtılması sağlanmalıdır.
  • Muhasebe kayıtlarının zamanında ve doğru bir şekilde yapılması sağlanmalıdır.

Rapor Metni

İlbank A.Ş.’nin belediye bilgi ve veri bankası modülündeki verileri incelendiğinde; İdareye gönderilen merkezi idare vergi geliri paylarının toplamı üzerinden aylık yüzde iki oranında kesilen İlbank sermaye payının 2018 yılı sonu itibariyle 11.672.223,19 TL olduğu ancak 240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabında 9.855.305,70 TL olarak yer aldığı görülmüştür.

6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun “Ortaklık yapısı ve sermaye” başlıklı 4’üncü maddesinin 1’inci fıkrasında: Bankanın ortaklarının, il özel idareleri ve belediyeler olduğu, Mezkur maddenin 3’üncü fıkrasında ise 5779 sayılı İl Özel İdarelerine

ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanuna göre her ay Maliye Bakanlığı ve İller Bankası tarafından dağıtılacak vergi gelirleri paylarının toplamı üzerinden aylık olarak yüzde iki oranında kesilecek miktarın bankanın ödenmiş sermayesine ekleneceği belirtilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 178’inci maddesi gereğince, kanuni yetkilere dayanılarak mali kuruluşların sermayesine iştirak edilen tutarların 240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabına kaydedilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak; İller Bankasına olan ortaklık payının tamamının muhasebe kayıtlarına alınmaması, mali tablolarda yer alan 240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının toplam 1.816.917,50 TL eksik görünmesine sebep olmuştur.

Kamu idaresi cevabında; ‘’İlbank A.Ş’ye olan ortaklık payının Mali Kurluşlara Yatırılan Sermayeler hesabında eksik görülmesi; İlbank belediye bilgi ve ver bankası kayıtları ile Merkezi idare vergi geliri payları hesap kodları karşılaştırıldığında 2007-2008 yıllarının tamamı ve 2015 yılına ait bir dönemin eksik olduğu görülmüş, 02.05.2019 tarih ve 6865 no’lu muhasebe işlem fişi ile kayıtlara uygun hale getirilmiştir’’ denilmektedir.

Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; bulgu konusu hatalı uygulamanın gerekçesi belirtilerek, 02.05.2019 tarih ve 6865 numaralı muhasebe işlem fişi ile düzeltme kaydının yapıldığı ifade edildiğinden, bu aşamada önerilecek başka bir husus yoktur.

Bulguda belirtilen muhasebe kaydının yılı içinde yapılmaması nedeniyle 2018 yılı mali tablolarındaki 240-Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının hatalı bilgi içermesine neden olunmuştur.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.