MEHMET BALiOGLU

İlan Reklam Vergisi Tarifesinin Mevzuata Aykırı Olarak Belirlenmesi

Rapor Özet

  • İlan ve reklam vergisi tarifesinde belediye sınırları içinde ve mücavir alanlarda ilan ve reklamlar için farklı vergilendirme yapılması mevzuata aykırıdır.
  • 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’na göre ilan ve reklam vergisi tarifeleri Cumhurbaşkanınca tespit edilmelidir.
  • Cumhurbaşkanı tarafından 2013 yılında tespit edilen vergi tarifeleri 2019 yılında da uygulanmaya devam etmektedir.
  • Kütahya Belediye Meclisi’nin 2018 yılında yürürlüğe koyduğu vergi tarife cetvelinde ilan ve reklam vergisi için özel mülk ve kamu mülkü alanında yapılan ilan ve reklamlar için farklı miktarlar belirlenmiştir.
  • Belediye meclislerinin vergi tarifelerini belirlerken Kanun’da öngörülmeyen bir şekilde kamu ve özel mülk ayrımı yapması mümkün değildir.
  • Belediye, cevabında vergi tarifelerinin 2019 yılında değiştirilmesinin belediye sistemi açısından problem yaratacağını belirtmiştir.
  • Bu nedenle bulguda belirtilen eksikliklerin 2019 yıl sonunda hazırlanacak olan 2020 yılı gelir tarifesi çalışmalarında dikkate alınarak düzeltileceği ifade edilmiştir.
  • İlan ve Reklam Vergisi tarifelerinin 2020 yılından itibaren mevzuata uygun olarak belirleneceği ifade edilmiştir.
  • Konunun gelecek yıl denetimlerinde takibi yapılacaktır.

Rapor Metni

İdare tarafından Meclis Kararı ile uygulanan ilan ve reklam vergisi tarifesinin mevzuata aykırı olarak” kamu ve özel mülk ayrımı” yapılarak belirlendiği tespit edilmiştir.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’na göre; belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklamın, ilan ve reklam vergisinin konusunu teşkil edeceği ifade edilmiştir.

Mezkur Kanun’un “Tarife ve nispet” başlıklı 15 inci maddesinde maddeler halinde farklı nitelikteki ilan ve reklam vergilerinin tarifeleri belirlenmiştir. Kanun’un “Vergi ve harç tarifelerinin tespiti” başlıklı 96 ncı maddesinde; Cumhurbaşkanının, bu Kanunda en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harçların tarifelerini belediye grupları itibariyle tayin ve tespit edeceği hüküm altına alınmış olup Kanun’un Geçici 7 nci maddesinde ise; 2013 yılında uygulanmak üzere belediye meclislerince belirlenmiş olan; bu Kanunun 15 inci maddesinde, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde, 56 ncı maddesinde, 60 ıncı maddesinde ve 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan maktu vergi ve harç tarifeleri, Kanunun 96 ncı maddesinin (A) fıkrasının ikinci paragrafı gereğince Cumhurbaşkanınca tespit edilecek karar yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam edileceği ifade edilmiştir.

Kütahya Belediye Meclisi tarafından 2018 yılında uygulanmak üzere yürürlüğe konulan vergi tarife cetvelinin incelenmesi neticesinde, ilan ve reklam vergisinde farklılaştırmaya gidilerek vergi için özel mülk ve kamu mülkü alanında yapılan ilan ve reklamların farklı miktarlarda tespit edildiği görülmüştür. Kanunun ilgili maddelerinin

incelenmesi neticesinde bu şekilde bir farklılaştırmanın öngörülmediği, Kanun tarafından düzenlemeyen bir husus hakkında belediye meclisinin bu şekilde bir düzenlemeye yapamayacağı değerlendirilmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “İlan ve Reklam vergisi tahakkukları mali yılbaşında mükellefler adına toplu halde yapılmaktadır. Bu sebeple mükelleflerimizin yıl içinde ödeyecekleri tutarlar 2019 yılı için kesinleşmiş olup, yılı içinde yapılacak olan tarife değişikliği mükellefler açısından ve belediye sistemi açısından problem arz edecektir. Bu sebeple bulguda belirtilen eksiklikler 2019 yılının sonunda hazırlanacak olan 2020 yılı gelir tarifesi çalışmalarında dikkate alınarak düzeltilecektir.”

Denilmektedir.

Sonuç olarak Bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup İlan ve Reklam Vergisi tarifelerinin 2020 yılından itibaren mevzuata uygun olarak belirleneceği ifade edilmiştir. Konunun gelecek yıl denetimlerinde takibi yapılacaktır.