MEHMET BALiOGLU

İhaleler Kapsamında Alınan Geçici Teminat Mektuplarının Muhasebe Kayıtlarına Alınmaması

Rapor Özet

Rapor Metni

İdarenin yapmış olduğu ihalelerin tamamında istekliler tarafından verilen geçici teminat mektuplarının muhasebe kayıtlarında takip edilmemiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 910-Alınan Teminat Mektupları Hesabının niteliğinin açıklandığı, “Hesabın niteliği” başlıklı 434’üncü maddesinde;

(1) Bu hesap, muhasebe birimlerine teminat ve depozito olarak teslim edilen teminat ve garanti mektupları ile şahsi ve garantiye ilişkin belgeler ve bunlardan ilgililerine geri verilenler veya paraya çevrilenlerin izlenmesi için kullanılır.”,

“Hesaba ilişkin işlemler” başlıklı 435’inci maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde;

Teminata ilişkin belgeler üzerinde muhasebe birimlerince yapılacak incelemeler

 1. Kuruma teslim edilen teminata ilişkin belgeler ilgili kanun hükümleri ve getirilen düzenlemeler çerçevesinde incelendikten sonra kabul edilir.
 2. 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca alınan teminat mektupları: Muhasebe birimlerine geçici, kesin, ek kesin ve avans teminat mektubu olarak

  verilen teminat mektupları, kamu ihale mevzuatında yer alan düzenlemeler doğrultusunda incelendikten sonra kabul edilir.”,

  “Hesabın işleyişi” başlıklı 436’ncı maddesinde ise;

  (1) Alınan teminat mektupları hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir.

  1. Borç

   Teminat ve depozito olarak muhasebe birimlerine teslim edilen belgeler bu hesaba borç, 911- Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabına alacak kaydedilir.Teminat ve depozito olarak muhasebe birimlerine teslim edilen teminat ve garanti mektuplarından paraya çevrilmek üzere bankaya gönderilenler bu hesaba borç ve alacak kaydedilir.” düzenlemeleri yapılmıştır.

   Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine göre, İdarece teslim alınan geçici, kesin ve ek kesin teminatlar ile avans teminat mektuplarının 910-Alınan Teminat Mektupları Hesabına kaydedilmesi gerekmektedir.

   İdarenin hesap ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde; İdarenin yapmış olduğu ihalelerin tamamında istekliler tarafından sunulan geçici teminat mektuplarının muhasebe kayıtlarına alınmadığı tespit edilmiştir.

   Yukarıda yer alan denetim tespiti sonrasında, İdare tarafından; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 434’üncü maddesinden bahisle geçici teminatların muhasebe kayıtlarına alınmaması gerektiği belirtilse de, İdarenin yer verdiği mevzuat hükmünde böyle bir ifade bulunmadığı gibi aynı Yönetmelik’in 435 ve 436’ncı maddelerindeki düzenlemelerde geçici teminatların muhasebe birimince kayıt altına alınması gerektiği açıkça belirtilmektedir. Ayrıca İdare, geçici teminatların muhasebe birimine kaydedilmesinin ihale gizliliğinin korunmasını engelleyeceğinden bahsetmesine rağmen, bu değerlendirmesine ilişkin hiçbir kanıtlayıcı belge sunmamıştır.

   Netice olarak, ihaleler kapsamında sunulan geçici teminat mektuplarının 910-Alınan Teminat Mektupları Hesabına kaydedilmek suretiyle muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.