MEHMET BALiOGLU

İhale Edilen Yapım İşlerinde Atık Taşıma ve Kabul Belgelerinin Kontrol Edilmemesi

Rapor Özet

Ana konu ve temel bulgular

  • Şirket tarafından ihale edilen yapım işlerinde atık taşıma ve kabul belgelerinin kontrol edilmediği görülmüştür.

Yasal ve düzenleyici çerçeve

  • Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin Atık Taşıma ve Kabul Belgesi Alınması başlıklı 23 üncü maddesi.

Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları

  • İlgili mevzuat çerçevesinde alınması gereken atık taşıma ve kabul belgelerinin şirket tarafından ihale edilen yapım işlerinde kontrolü yapılarak ilgili idari ve teknik şartnameler gereği çıkan hafriyatın yasal döküm sahalarına dökülmesi sağlanmalıdır.

Rapor Metni

Yapılan incelemelerde şirket tarafından ihale edilen yapım işlerinde atık taşıma ve kabul belgelerinin kontrol edilmediği görülmüştür.

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin Atık Taşıma ve Kabul Belgesi Alınması başlıklı 23 üncü maddesinde: “Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atığı üretenler, ürettikleri hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarını, taşıma izni almış nakliye

araçlarıyla gerekli izinleri almış depolama sahalarına taşımak veya taşıtmakla yükümlüdürler. Hafriyat toprağı üretenler ile faaliyetleri sonucu 2 tondan fazla atık oluşumuna neden olacak inşaat/yıkıntı atığı üreticileri, mücavir alan sınırları içinde belediyeye, büyükşehir belediyesi olan yerlerde ilgili ilçe belediyesine, mücavir alan sınırları dışında ise mahallin en büyük mülki amirine müracaat ederek “Atık Taşıma ve Kabul Belgesi” almak zorundadır. Atık Taşıma ve Kabul Belgesi üç bölümden oluşur ve eksiksiz olarak doldurulur. Birinci bölümde; hafriyatı toprağı veya inşaat/yıkıntı atıklarını üretenler, ikinci bölümde üretilecek atığı taşıyacak şahıs veya firmalar, üçüncü bölümde ise atığın geri kazanılacağı/depolanacağı saha ile ilgili bilgiler bulunur. Atık Taşıma ve Kabul Belgesi 4 nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası düzenleyen kurumda kalır. Kalan üç nüshadan biri atık üreticisine, biri taşıyıcı kişi veya firmaya, biri de atığın geri kazanılacağı/depolanacağı tesis yetkilisine verilir. İnceleme ve denetim sırasında bu belgenin ilgili tüm taraflarca denetim elemanlarına gösterilmesi zorunludur.” denilmektedir.

Madde hükmünde hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atığı üretenler, ürettikleri hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarını, taşıma izni almış nakliye araçlarıyla gerekli izinleri almış depolama sahalarına taşımak veya taşıtmakla yükümlü olduğu ve atık taşıma ve kabul belgesinin büyükşehir belediyelerinde ilçe belediyelerine müracaat edilerek alınacağı belirtilmiştir. Böylece bu belge kapsamında üretilen hafriyat atık miktarı, atığın nerede üretildiği ve hangi yetkili döküm sahasına döküleceği ilgili belgede yer alması gereken bilgilerdendir. Ancak şirket tarafından ihale edilen yapım işlerinde ortaya çıkan hafriyatın şirketin işlettiği hafriyat alanlarına döküleceği teknik ve idari şartnamelerde yazmasına rağmen bu belgelerin kontrolünün yapılmaması sebebiyle ortaya çıkan hafriyatın nereye döküldüğünün tespiti yapılamamaktadır. Bu durum şirket tarafından işletilen döküm sahalarına yapılan döküm bedelinin yapım işlerinde çıkan hafriyat miktarı ile kıyaslandığında çok düşük kalmasına sebebiyet vermektedir.

Sonuç olarak ilgili mevzuat çerçevesinde alınması gereken atık taşıma ve kabul belgelerinin şirket tarafından ihale edilen yapım işlerinde kontrolü yapılarak ilgili idari ve teknik şartnameler gereği çıkan hafriyatın yasal döküm sahalarına dökülmesi sağlanmalıdır.