MEHMET BALiOGLU

İdari Para Cezalarına İlişkin Alınan Encümen Kararlarının Mali Hizmetler Müdürlüğüne Bildirilmemesinden Dolayı Tahakkukun Yapılmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Belediye Encümeni tarafından verilen idari para cezalarına ilişkin kararların gerekli tahakkuk kayıtlarının yapılmaması nedeniyle bilançoda 12 Faaliyet Alacakları hesap grubu doğru ve güvenilir bilgi içermemektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
  • 5393 sayılı Belediye Kanunu

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediye Encümeni tarafından verilen idari para cezalarına ilişkin kararların gereğinin yapılması için ilgili birime ve tahakkuk kayıtlarının yapılması için de Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.
  • Konu hakkında tahakkuk servisi olan İmar Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerekli koordinasyonun sağlanması gerekmektedir.

Rapor Metni

Tespit edilen aykırılıklara ilişkin Encümen tarafından verilen para cezalarına ilişkin kararların Yazı İşleri ve/veya İlgili Müdürlük tarafından Mali Hizmetler Müdürlüğüne

bildirilmemesi nedeniyle para cezalarının tahakkuk kaydının yapılmadığı görülmüştür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 8’inci maddesinde; her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu olduğu ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorunda olduğu, 32’nci maddesinde harcama yetkililerinin, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumlu olduğu, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38’inci maddesinde, belediyenin hak ve menfaatlerini korumanın belediye başkanının görev ve yetkisi olduğu ve 61’inci maddesinde de Belediye başkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevlilerin, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumlu olduğu belirtilmiştir.

5018 sayılı Kanun’un “Malî hizmetler birimi” başlıklı 60’ıncı maddesinde, ilgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmenin, gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmenin, idarenin diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütme ve sonuçlandırmanın, malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlama ve danışmanlık yapmanın malî hizmetler birimi tarafından yürütüleceği, “Muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisinin yetki ve sorumlulukları” başlıklı 61’inci maddesinde de, muhasebe hizmetinin gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemleri olduğu belirtilmiştir.

Yapılan incelemede, Belediye Encümeni tarafından verilen idari para cezalarına ilişkin bazı kararların gerekli tahakkuk kayıtlarının yapılması için Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirilmediği, ilgili birimler tarafından düzenlenen tutanaklara istinaden Belediye Encümeni tarafından toplamda 210.536.236,92 TL tutarında idari para cezası verilmesine rağmen Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan idari para cezası tahakkuk tutarının 50.561.625,11 TL olduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu hatalı uygulamalar nedeniyle bilançoda 12 Faaliyet Alacakları hesap grubunun doğru ve güvenilir bilgi içermemektedir.

Yukarıda yer verilen denetim tespitine istinaden, İdare tarafından; konu hakkında tahakkuk servisi olan İmar Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerekli koordinasyonun sağlanacağı ifade edilmiştir.

Sonuç olarak, Belediye Encümeni tarafından verilen idari para cezalarına ilişkin kararların gereğinin yapılması için ilgili birime ve tahakkuk kayıtlarının yapılması için de Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.