MEHMET BALiOGLU

İdareye Bağışlanan Taşınmazların Bütçe Gelirleri Hesabına da Kaydedilmesi

Rapor Özet

Ana konu

  • Bağış olarak idareye geçen taşınmazların muhasebeleştirilmesinde yapılan hatalar ve bunun mali tablolara etkisi

Temel bulgular

  • 2018 yılında Belediyeye tespit edilen değeri 373.805,99 TL tutarında 13 adet arsa bağışı yapıldığı
  • Bu taşınmazların kaydının öncelikle 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabına borç, karşılığında 600-Gelirler Hesabına alacak, sonrasında 250-Arazi ve Arsalar Hesabına borç karşılığında ise 120- Gelirlerden Alacaklar Hesabına alacak olarak muhasebeleştirildiği
  • Söz konusu bağış tutarının 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak ve 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç kaydedilerek bütçeye gelir kaydedildiği
  • Hâlbuki arsa bağışlarının bütçe hesapları ile ilişkilendirilmeden, 250-Arazi ve Arsalar Hesabına borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydı ile muhasebeleştirilmesi gerektiği
  • Belirtilen hatalı muhasebe kaydının yılı içinde Bütçe hesaplarının 373.805,99 TL kadar fazla görünmesine sebep olduğu

Yasal ve düzenleyici çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları

  • Bağışlanan taşınmazların tutarı bütçe hesapları ile ilişkilendirilmeden 250-Arazi ve Arsalar Hesabına borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydı ile muhasebeleştirilmektedir. Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında bu durum belirtildiğinden önerilecek başka bir husus bulunmamaktadır.
  • Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

Rapor Metni

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 250 Arazi ve Arsalar Hesabı “Hesabın niteliği” başlıklı 188’inci maddesinde;

“Arazi ve arsalar hesabı, kamu idarelerinin her türlü arazi ve arsaları ile bunlardan tahsise konu edilenlerin izlenmesi için kullanılır.”

Söz konusu Yönetmelik’in “Hesabın işleyişi” başlıklı 189’uncu maddesinde ise;

Bedelsiz olarak kuruma intikal eden arsa ve araziler tespit edilen değerleri üzerinden bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.” denilmektedir.

Bağış olarak İdareye geçen taşınmazların yukarıda belirtilen düzenlemeye göre muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Aksi bir uygulamanın mali tabloların hatalı bilgi içermesine neden olacağı açıktır.

İdarenin 2018 yılı mali işlemlerinin incelenmesi neticesinde, yılı içinde Belediyeye

tespit edilen değeri 373.805,99 TL tutarında 13 adet arsa bağışı yapıldığı; bu taşınmazların kaydının öncelikle 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabına borç, karşılığında 600-Gelirler Hesabına alacak, sonrasında 250-Arazi ve Arsalar Hesabına borç karşılığında ise 120- Gelirlerden Alacaklar Hesabına alacak; ayrıca söz konusu bağış tutarının 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak ve 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç kaydedilerek bütçeye gelir kaydedildiği görülmüştür.

Hâlbuki arsa bağışlarının bütçe hesapları ile ilişkilendirilmeden, 250-Arazi ve Arsalar Hesabına borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydı ile muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.

Belirtilen hatalı muhasebe kaydı yılı içinde Bütçe hesaplarının 373.805,99 TL kadar fazla görünmesine sebep olmuştur.

Kamu idaresi cevabında; “Bulguda belirtilen hususa dikkat edilmiş olup, bağış olarak Belediyemize geçen taşınmazların tutarı bütçe hesapları ile ilişkilendirilmeden 250-Arazi ve Arsalar Hesabına borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydı ile muhasebeleştirilmektedir.” denilmiştir.

Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; bağışlanan taşınmazların tutarı bütçe hesapları ile ilişkilendirilmeden 250-Arazi ve Arsalar Hesabına borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydı ile muhasebeleştirildiği belirtilmiş olduğundan önerilecek başka bir husus bulunmamaktadır.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.