MEHMET BALiOGLU

İdarenin Kamu Kurumlarına Tahsis Ettiği Taşınmazlar İle Kamu Kurumlarının İdareye Tahsis Ettiği Taşınmazların Muhasebe Kayıtlarına Alınmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Aydın Köşk ilçesi 195 ada, 13 parselde bulunan taşınmaz, 24.05.2018- 2018/113 tarih-sayılı Yönetim Kurulu kararıyla, büyükşehir belediyesine tahsis edilmiştir.
  • Muhtelif arazi ve binalar, çeşitli kamu kurumlarınca idareye tahsis edilmiştir.
  • Tahsislerle ilgili muhasebe kaydı yapılmamıştır.
  • Tahsis kayıtlarının yapılmaması nedeniyle, mali tablolarda bulunan 250 Arazi ve Arsalar Hesabı, 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı, 252 Binalar Hesabı, 500 Net Değer Hesabı ve 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı, bu haliyle tam ve doğru bilgi vermemektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 187/2-a-1 maddesi
  • 2018 Mahalli İdareler Detaylı Hesap Planı

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Tahsis kayıtlarının yapılmaması nedeniyle, mali tablolarda bulunan 250 Arazi ve Arsalar Hesabı, 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı, 252 Binalar Hesabı, 500 Net Değer Hesabı ve 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı, bu haliyle tam ve doğru bilgi vermemektedir.
  • Kamu idaresi cevabında; “Bulgu-3 te belirtilen hususlarla ilgili detaylı inceleme ve çalışmalar yapılacak olup Bulgu-2 de belirtilen eksikliklerin tamamlanmasına müteakip gerekli muhasebe kayıtları yapılacaktır.” denilmektedir.
  • Sonuç olarak Kurum hatalı uygulamanın düzeltileceğini ve çalışmaların devam ettiğini ifade etmiştir.

Rapor Metni

İdare, Aydın Köşk ilçesi 195 ada, 13 parselde bulunan taşınmazı, 24.05.2018- 2018/113 tarih-sayılı Yönetim Kurulu kararıyla, büyükşehir belediyesine tahsis etmiştir. Ayrıca, muhtelif arazi ve binalar, çeşitli kamu kurumlarınca idareye tahsis edilmiştir. Ancak tahsislerle ilgili muhasebe kaydı yapılmamıştır.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 187/2-a-1 maddesinde, kamu idaresinin mülkiyetinde olan taşınmazlardan diğer kamu idarelerine tahsis edilenler ve kamu idarelerince tahsisli olarak kullanılanların yardımcı hesaplar itibarıyla izleneceği, ifade edilmektedir.

2018 Mahalli İdareler Detaylı Hesap Planına göre, muhasebe birimi;

A-İdarenin kamu kurumlarına tahsis ettiği taşınmazlar için 250.02 Arazi ve Arsalar,

251.02 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri, 252.02 Binalar, 500.11 ve 500.13 Net Değer yardımcı hesaplarını kullanmalı,

B-Kamu kurumlarının idareye tahsis ettiği taşınmazlar için ise 250.03 Arazi ve Arsalar, 251.03 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri, 252.03 Binalar ve 500.12 Net Değer yardımcı hesaplarını kullanmalıdır.

Yönetmeliğin 188’inci ve devamı maddelerinde tahsisler ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Buna göre;

A-İdare, kamu kurumlarına taşınmazları tahsis ettiğinde, 250.02 Arazi ve Arsalar Hesabına, 251.02 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabına, 252.02 Binalar Hesabına alacak,

500.11 Net Değer Hesabına borç kaydeder. Ayrıca, varlığa ilişkin ayrılmış amortisman tutarı 500 Net Değer Hesabına alacak, 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabına borç kaydedilir.

İdarenin başka kurumlara tahsis ettiği taşınmazların tahsis kaydı yapılmadığından, fiilen kullanılmayan bu taşınmazlar hala İdarenin Bilançosunda görünmektedir.

B-Kamu kurumları idareye tahsis ettiğinde ise, idare, 250.03 Arazi ve Arsalar Hesabına, 251.03 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabına, 252.03 Binalar Hesabına borç,

500.12 Net Değer Hesabına alacak kaydeder. Ayrıca, varlığa ilişkin ayrılmış amortisman tutarı 500-Net Değer Hesabına borç, 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına alacak kaydedilir.

Başka kurumların idareye tahsis ettiği taşınmazların tahsis kayıtları yapılmadığından, ilgili taşınmazlar idarenin Bilançosunda görünmemektedir.

Tahsis kayıtlarının yapılmaması nedeniyle, 250 Arazi ve Arsalar Hesabı, 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı, 252 Binalar Hesabı, 500 Net Değer Hesabı ve 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı, mali tablolarda hatalı görünmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Bulgu-3 te belirtilen hususlarla ilgili detaylı inceleme ve çalışmalar yapılacak olup Bulgu-2 de belirtilen eksikliklerin tamamlanmasına müteakip gerekli muhasebe kayıtları yapılacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak Kurum hatalı uygulamanın düzeltileceğini ve çalışmaların devam ettiğini ifade etmiştir. Tahsis kayıtlarının yapılmaması nedeniyle, mali tablolarda bulunan 250 Arazi ve Arsalar Hesabı, 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı, 252 Binalar Hesabı, 500 Net Değer Hesabı ve 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı, bu haliyle tam ve doğru bilgi vermemektedir.