MEHMET BALiOGLU

İdarenin Bütçe Vergi Gelirleri Payından İLKBANK AŞ Tarafından Ortaklık Payı Olarak Kesilen Tutarın Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabında Muhasebeleştirilmemesi

Rapor Özet

– İller Bankası A.Ş. ortaklık yapısı ve sermayesi konusunda yasal düzenlemeye sahiptir.
– İller Bankası A.Ş. tarafından kesilen sermaye payı, mali kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabına kaydedilmelidir.
– İdare, İller Bankası A.Ş. tarafından kesilen sermaye payı tutarını ilgili hesabına kaydetmemiştir.
– Bu nedenle, mali tablolarda hatalı bilgi oluşmuştur.
– Kamu idaresi, ortaklık payının ilgili hesaba kaydedildiğini bildirmiştir.
– Bu nedenle, bu aşamada önerilecek başka bir husus bulunmamaktadır.
– Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

Rapor Metni

6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun’un “Ortaklık yapısı ve sermaye” başlıklı 4’üncü maddesinin (1)numaralı fıkrasında;

Bankanın ortakları il özel idareleri ve belediyelerdir.” hükmü yer almaktadır.

Kanun’un aynı maddesinin (3) numaralı fıkrasında 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanuna göre her ay Maliye Bakanlığı ve İLKBANK AŞ tarafından dağıtılacak vergi gelirleri paylarının toplamı üzerinden aylık olarak yüzde iki oranında kesilecek miktarın bankanın ödenmiş sermayesine ekleneceği belirtilmiştir.

Diğer yandan, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 240-Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabına ilişkin “Hesabın niteliği” başlıklı 178’inci maddesinde, bu hesabın, kanuni yetkilere dayanılarak mali kuruluşların sermayesine iştirak edilen tutarların izlenmesi için kullanılacağı; aynı Yönetmelik’in “Hesabın işleyişi” başlıklı 180’inci maddesinde ise idarece verilen sermayenin 240-Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabına borç kaydedileceği belirtilmiştir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine göre, İLBANK AŞ tarafından her ay kesilen sermaye payının 240-Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabına kaydedilerek, bu hesapta izlenmesi gerekmektedir.

İdarenin 2018 yılı hesap ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde, İLBANK AŞ tarafından kesilen sermaye payı tutarının 240-Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabına kaydedilmediği tespit edilmiştir.

İdare ortaklık payı olarak İLBANK AŞ tarafından kesilen tutarların ilgili hesaplarında muhasebeleştirilmemesi nedeniyle, mali tablolardaki 240-Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı ile 630-Giderler Hesabında 88.483,12TL hatalı bilgi oluşmuştur.

Kamu idaresi cevabında; “Belediyenin İller Bankasındaki sermaye payının, Mali Kuruluşlarca yatırılan sermaye hesabına gerekli kayıtları yapılmış olup, belgesi ekte sunulmuştur.” denilmiştir.

Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; İdare ortaklık payı olarak İLBANK AŞ tarafından kesilen tutarların ilgili hesaplara kayıtlarının yapıldığı ve muhasebe işlem fişiyle kayda alındığı belirtildiğinden bu aşamada önerilecek başka bir husus bulunmamaktadır.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.