MEHMET BALiOGLU

İdarenin Bazı Taşınmazlarının Bedelsiz Kullandırılması

Rapor Özet

  • Belediye ait iş merkezinde bazı taşınmazların işgal edildiği ve tahliye edilmediği tespit edildi.
  • İşgal edilen taşınmazlar için geçmişe dönük olarak kiraya tekabül eden ecrimisil bedeli alınmadı.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15’inci maddesinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75’inci maddesi hükümlerinin belediye taşınmazları hakkında da uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
  • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun “Ecrimisil ve tahliye” başlıklı 75’inci maddesinde; devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz malların gerçek ve tüzelkişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden ecrimisil isteneceği ayrıca işgal edilen taşınmaz malın, idarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülkiye amirince en geç 15 gün içinde tahliye ettirilerek idareye teslim edileceği belirtilmiştir.
  • İşgali tespit edilen taşınmazların tahliye edilmesi.
  • Belediyeye ait bu taşınmazların ihale yoluyla kiraya verilmesi.
  • Taşınmazı işgal edenlerden 5 yıl geriye kadar ecrimisil bedeli alınması.
  • Ecri misil kıymet takdir komisyonu kurulacağı ve program dahilinde 5 yıllık süre içerisinde işlemler yapılacağı belirtilmiştir.
  • Kamu idaresi cevabında bulgu konusu edilen hususlara iştirak edildiği ve gerekli düzeltmelerin yapılacağı belirtilmiş olup, konu takip eden denetim döneminde izlenecektir.

Rapor Metni

Şanlıurfa Haliliye Belediyesinin 2018 yılı hesabının incelenmesi neticesinde Belediyeye

ait iş merkezinde belediyenin bazı taşınmazlarının işgal edildiği, tahliye ettirilmediği buna ilaveten geçmişe dönük olarak kiraya tekabül eden ecrimisil bedeli dahi alınmadığı tespit edilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15’inci maddesinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75’inci maddesi hükümlerinin belediye taşınmazları hakkında da uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun “Ecrimisil ve tahliye” başlıklı 75’inci maddesinde; devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların gerçek ve tüzelkişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden ecrimisil isteneceği ayrıca işgal edilen taşınmaz malın, idarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülkiye amirince en geç 15 gün içinde tahliye ettirilerek idareye teslim edileceği belirtilmiştir.

Buna göre ecrimisil kamuya ait taşınmaz malların işgali ve bu işgalin tespiti sonucunda önceki kullanıma dair bir tazminattır. Yukarıdaki maddede belirtildiği üzere işgal edilen taşınmaz mal için mülki amirine talepte bulunulması ve mülki amirince söz konusu taşınmazın 15 gün içinde tahliye ettirilmesi esastır. Ayrıca işgalcinin tahliye ettirilmemesi ve ecrimisil bedelinin kira ödemesi gibi ileriye yönelik devam ettirilmesi, 2886 sayılı Kanun’un taşınmaz kiralamalarında ihale yoluna gidilmesi gerektiğini ifade eden amir hükümlerine aykırı olacaktır.

Bu sebeple işgali tespit edilen taşınmazların tahliye ettirilmesi, belediyeye ait bu taşınmazların ihale yoluyla kiraya verilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak işgallerin tespit edilerek tahliye yoluna gidilmesi, taşınmazı işgal edenlerden 5 yıl geriye kadar ecrimisil bedeli alınması ve taşınmazların 2886 sayılı Kanun’a göre ihaleyle kiraya verilmesi gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; İdarenin bazı taşınmazlarının bedelsiz kullandırılması ile ilgili olarak Başkanlık Makamından ecri misil kıymet takdir komisyonu kurulmuş olup program dahilinde 5 yıllık süre içerisinde işlemler yapılacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak bulgu konusu edilen hususlara iştirak edildiği ve gerekli düzeltmelerin yapılacağı belirtilmiş olup, konu takip eden denetim döneminde izlenecektir.