MEHMET BALiOGLU

İdarece Ödenen Güvence Bedellerinin Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabına Kaydedilmek Yerine Doğrudan Giderleştirilmesi

Rapor Özet

  • Mali İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 95 ve 168’inci maddelerinde, kamu idarelerince verilen depozito ve teminatların izlenmesinde süresi bir yıldan daha uzun olanlar için 226-Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının, süresi bir yıldan daha az olanlar için ise 126-Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının kullanılacağı belirtilmektedir.
  • İdare tarafından elektrik ve doğalgaz abonelikleri için verilen depozito ve teminatların Verilen Depozito ve Teminatlar Hesaplarında takip edilmediği ve bu hesapların mali tablolarda da yer almadığı, söz konusu ödemelerin giderleştirildiği tespit edilmiştir.
  • İdarenin 2018 yılı hesap ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde, Mali tablolardaki 126-Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı ve 226-Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı ile 630-Giderler Hesabında 13.865,12 TL hatalı bilgi oluşmuştur.
  • Kamu idaresi cevabında; “Elektrik ve doğalgaz için ödenen güvence bedelleri verilen depozito ve teminatlar hesabına alınmış olup, muhasebe işlem fişi ekte sunulmuştur.” denilmiştir.
  • Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; İdarece ödenen güvence bedellerinin verilen depozito ve teminatlar hesabına alındığı ve muhasebe işlem fişiyle kayda alındığı belirtildiğinden bu aşamada önerilecek başka bir husus bulunmamaktadır.
  • Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

Rapor Metni

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 95 ve 168’inci maddelerinde özetle, kamu idarelerince, bir işin yapılmasının üstlenilmesi veya bir sözleşmenin ya da diğer işlemlerin karşılığı olarak diğer kamu idareleri veya kişilere verilen depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlenmesinde süresi bir yıldan daha uzun olanlar için 226-Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının, süresi bir yıldan daha az olanlar için ise 126-Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının kullanılacağı belirtilmektedir.

Mevzuat hükmünden de anlaşılacağı üzere İdarece bir işin yapılmasının üstlenilmesi veya bir sözleşmenin ya da diğer işlemlerin karşılığı olarak geri alınmak üzere diğer kamu idareleri veya kişilere verilen depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin vadesine göre 126- Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı ile 226-Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabında izlenmesi gerekmektedir.

İdarenin 2018 yılı hesap ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde; İdare tarafından elektrik ve doğalgaz abonelikleri için verilen depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin Verilen Depozito ve Teminatlar Hesaplarında takip edilmediği ve bu hesapların mali tablolarda da yer almadığı, söz konusu ödemelerin giderleştirildiği tespit edilmiştir.

İdarece verilen depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin ilgili hesaplarında muhasebeleştirilmemesi nedeniyle, mali tablolardaki 126-Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı ve 226-Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı ile 630-Giderler Hesabında 13.865,12 TL hatalı bilgi oluşmuştur.

Kamu idaresi cevabında; “Elektrik ve doğalgaz için ödenen güvence bedelleri verilen depozito ve teminatlar hesabına alınmış olup, muhasebe işlem fişi ekte sunulmuştur.” denilmiştir.

Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; İdarece ödenen güvence bedellerinin verilen depozito ve teminatlar hesabına alındığı ve muhasebe işlem fişiyle kayda alındığı belirtildiğinden bu aşamada önerilecek başka bir husus bulunmamaktadır.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.