MEHMET BALiOGLU

İdare Taşınmazlarının Diğer Kamu İdarelerine Tahsis Edilmesine İlişkin Muhasebe Kayıtlarının Yapılmaması

Rapor Özet

Ana Konu: Diğer kamu idarelerine yapılan taşınmaz tahsislerinin muhasebeleştirilmemesi.

Temel Bulgular:

  • Diğer kamu idarelerine yapılan taşınmaz tahsisleri için muhasebe kayıtları yapılmamıştır.
  • Mali tablolarda taşınmazlar İdarenin kullanımında görünmektedir.
  • Muhasebe kayıtlarının hatalı yapılmış olması nedeniyle, kamu idaresi ait mali tablolar hatalı bilgi içermektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve:

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 187, 193 ve 250-257 maddeleri.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları:

  • Kamu idaresine diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan tahsislerin muhasebe kayıtlarına girişi ile ilgili çalışmaların başlatıldığı belirtilmiş olduğundan önerilecek başka bir husus bulunmamaktadır.
  • Mali tablolar hatalı bilgi içerdiğinden, bu yıl geriye dönük olarak düzeltilmelidir.

Rapor Metni

Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 187’inci maddesinde;

“…

  1. Tahsis edilen taşınmazlardan, Hazineye ait olanlar milli emlak birimlerince, diğer kamu idarelerine ait olanlar ise yetkili birimlerce muhasebe birimlerine bildirilerek gerekli kayıtların yapılması sağlanır.

  2. Kamu idaresinin mülkiyetinde olan taşınmazlar, bunlardan diğer kamu idarelerine tahsis edilenler ve kamu idarelerince tahsisli olarak kullanılanlar yardımcı hesaplar itibarıyla izlenir.

  3. Taşınmazların tahsisinin kaldırılmasına karar verilmesi halinde taşınmazı tahsis eden idare ile taşınmazın tahsis edildiği idarenin muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe birimleri tarafından tahsise ilişkin muhasebe kayıtları kapatılır.

…” denilmektedir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 193’ üncü maddesinde; “Tahsise konu edilen binalar tahsis eden kamu idaresine hizmet veren muhasebe

birimince kayıtlı değer üzerinden bu hesaba alacak, 500-Net Değer Hesabına borç kaydedilir. Ayrıca, varlığa ilişkin ayrılmış amortisman tutarı 500-Net Değer Hesabına alacak, 257- Birikmiş Amortismanlar Hesabına borç kaydedilir.” hükmü yer almaktadır.

Aynı Yönetmelik’te, 250-Arazi ve Arsalar Hesabı ile 251-Yeraltı ve Yer Üstü Düzenleri Hesabı için de benzer düzenlemeler bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri gereğince; diğer kamu idarelerine taşınmaz tahsisi edilmesi durumunda, muhasebe birimince taşınmazların kayıtlı değeri üzerinden ilgisine göre,250-Arazi ve Arsalar Hesabı, 251-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı ile 252-Binalar Hesabına alacak ve Net Değer Hesabına borç; amortismana tabi maddi duran varlıklar için

ayrılmış amortisman tutarının 500-Net Değer Hesabına Alacak, 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına borç kaydedilmesi gerekmektedir.

İdarenin 2018 yılı mali işlemlerinin incelenmesi neticesinde, diğer kurum ve kuruluşlara tahsis edilen 36 adet taşınmaz için yukarıda açıklanan muhasebe kayıtlarının yapılmadığı, mali tablolarda bu taşınmazların halen İdarenin kullanımında göründüğü anlaşılmıştır.

Dolayısıyla diğer kamu idarelerine yapılan taşınmaz tahsislerinin muhasebeleştirilmemesi ilgili hesapların doğruyu ve gerçeği yansıtmasına engel teşkil etmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Belediyemiz tarafından meclis kararına istinaden Kamu Kurum ve Kuruluşlarına yapılan tahsislerin muhasebe kayıtlarına girişi ile ilgili süreç başlatılmıştır.” denilmiştir.

Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; Kurum tarafından diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan tahsislerin muhasebe kayıtlarına girişi ile ilgili çalışmaların başlatıldığı belirtilmiş olduğundan önerilecek başka bir husus bulunmamaktadır.

Ancak, bulgumuzda belirtilen muhasebe kaydının yılı içinde yapılmaması nedeniyle 2018 yılı mali tablolarındaki 250-Arazi ve Arsalar Hesabı, 251-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı ile 252-Binalar Hesabı, 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabı ve 500-Net Değer Hesabının hatalı bilgi içermesine neden olunmuştur.