MEHMET BALiOGLU

İdare Taşınır Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetveli Tutarları ile Muhasebe Kayıtlarının Uyuşmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • İdare Taşınır Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetveli’nde yer alan devir tutarları ile taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları arasında uyumsuzluk bulunmaktadır.
  • Kurumun 2018 yılı bilançosunda 150- İlk Madde ve Malzeme Hesabı, 253- Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı, 254- Taşıtlar Hesabı ve 255- Demirbaşlar Hesabında kayıtlı bulunan tutarlar arasında, 729.841,73 TL tutarında fark bulunmaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
  • Taşınır Mal Yönetmeliği

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Kurumun taşınır kayıtlarının güncel ve doğru bir şekilde tutulmasını sağlamak için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.
  • İdare Taşınır Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetveli’nde yer alan devir tutarları ile taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi gerekmektedir.

Rapor Metni

İdare Taşınır Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetveli’nde yer alan devir tutarları ile taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları arasında uyumsuzluk olduğu görülmüştür.

Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 44’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca taşınır kayıtlarını tutmak ve mali yıl sonunda Taşınır Mal Yönetim Hesabı’nı

düzenlemekle yükümlü kılınmışlardır.

Taşınır Mal Yönetmeliği’nin “Sorumluluk” başlıklı 5’inci maddesinde harcama yetkililerinin taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan sorumlu olduğu, harcama yetkililerinin taşınır kayıtlarının bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tutulması ve taşınır mal yönetim hesabının hazırlanması sorumluluğunu taşınır kayıt yetkilileri ve taşınır kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getireceği ifade edilmiştir. Bahsi geçen Yönetmelik’in “Muhasebe yetkililerinin taşınır hesabına ilişkin görev ve sorumlulukları” başlıklı 8’inci maddesinde muhasebe yetkililerinin, harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelinde gösterilen tutarların muhasebe kayıtlarıyla uygunluğunu kontrol ederek onayladıktan sonra, harcama yetkilisine göndermekle görevli ve sorumlu olduğu hüküm altına alınmıştır. Aynı Yönetmelik’in “Taşınır giriş ve çıkış işlemlerinin muhasebe birimine bildirilmesi” başlıklı 30’uncu maddesinde; taşınır kayıt yetkilileri tarafından, kamu idarelerinin muhasebe kayıtlarında ilgili stok ve maddi duran varlık hesaplarında izlenen taşınırlardan; satın alma suretiyle edinilenlerin giriş işlemleri ile değer artırıcı harcamalar için düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerinin bir nüshasının ödeme emri belgesi ekinde, muhasebe birimine gönderileceği, diğer şekillerde edinilen taşınırların girişleri ve maddi duran varlık hesaplarında izlenen taşınırların çıkışları için düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerinin birer nüshasının, düzenleme tarihini takip eden en geç on gün içinde ve her durumda malî yıl sona ermeden önce muhasebe birimine gönderilmesinin zorunlu olduğu ifade edilmiştir. Aynı maddede muhasebe kayıtlarında “150-İlk Madde ve Malzemeler Hesabı”nda izlenen tüketim malzemelerinin çıkışları için düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerinin muhasebe birimine gönderilmeyeceği, bunların yerine, genel bütçe kapsamı dışındaki idarelerde üç ayı geçmemek üzere üst yöneticiler tarafından belirlenen sürede kullanılmış tüketim malzemelerinin taşınır II nci düzey detay kodu bazında düzenlenen onaylı bir listesinin, en geç ilgili dönemin son iş günü mesai bitimine kadar muhasebe birimine gönderileceği belirtilmiştir.

Kurumun 2018 yılı hesap ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde; İdare Taşınır Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetveli’nde yer alan devir tutarları ile kurumun 2018 yılı bilançosunda 150- İlk Madde ve Malzeme Hesabı, 253- Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı, 254- Taşıtlar Hesabı ve 255- Demirbaşlar Hesabında kayıtlı bulunan tutarlar arasında, 729.841,73 TL tutarında fark bulunduğu görülmüştür.

Tablo 6: Taşınır Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetveli ile Bilanço Arasındaki Farklılıklar

Hesap Adı

Bilançoda Kayıtlı Tutar (TL)

İdare Taşınır Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetvelinde Gelecek Yıla Devreden Tutar (TL)

Fark (TL)

150- İlk Madde ve Malzeme

1.075.979,82

1.073.973,11

2.006,71

253- Tesis, Makine ve Cihazlar

53.785.727,57

53.470.155,97

315.571,60

254- Taşıtlar

177.393.234,93

177.102.194,80

291.040,13

255- Demirbaşlar

41.252.480,93

41.131.257,64

121.223,29

Toplam

729.841,73

Kamu idaresi cevabında; Özetle, İdare Taşınır Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetveli’nde yer alan devir tutarları ile taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları arasında yer alan uyumsuzluğun 2019 yılında yapılan muhasebe işlemleri ile giderildiği ifade edilmiştir.

Sonuç olarak Kurum tarafından verilen cevapta bulguya iştirak edilmiş ve İdare Taşınır Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetveli’nde yer alan devir tutarları ile taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları arasında yer alan uyumsuzluğun giderildiği belirtilmiştir. Kurumun 2018 yılı bilançosunda 150- İlk Madde ve Malzeme Hesabı, 253- Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı, 254- Taşıtlar Hesabı ve 255- Demirbaşlar Hesabı toplamda 729.841,73 TL tutarında fazla yer almaktadır.