MEHMET BALiOGLU

İdare Tasarrufundaki Taşınmazların Cins Tashih, Kayıt ve Kontrol İşlemlerinin Tamamlanmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

 • İdare mülkiyetinde, yönetiminde veya kullanımında bulunan taşınmazların cins tashih, kayıt ve kontrol işlemleri tamamlanmamıştır.
 • Kamu idarelerine ait taşınmazların fiili envanterinin çıkarılması, kayıt altına alınması ve muhasebe kayıtlarının yapılması gerekmektedir.
 • Taşınmazların mevcut kullanım şekilleri ile tapu kayıtları arasında uyumsuzluk bulunmaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik
 • 03.06.2014 tarih 2014/6455 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
 • Yönetmeliğin Geçici 1. Maddesi
 • Yönetmeliğin 10. Maddesi

Önerilen Ana Eylem Noktaları

 • Taşınmazların fiili envanteri çıkarılmalı ve emlak vergisi değerleri üzerinden kayıt altına alınmalıdır.
 • Daha sonra maliyet veya rayiç bedeli üzerinden kayıtların güncellenmesi gerekmektedir.
 • Tapu kayıtları ile fiili kullanım durumları arasında uyum sağlamak için cins tashihi işlemleri yapılmalıdır.
 • Taşınmazların değerleri belirlenerek muhasebe kayıtlarına aktarılmalıdır.

Rapor Metni

İdare mülkiyetinde, yönetiminde veya kullanımında bulunan taşınmazların cins tashih, kayıt ve kontrol işlemlerinin tamamlanmadığı tespit edilmiştir.

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik’e, 03.06.2014 tarih 2014/6455 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen “Mevcut taşınmazların kaydına ilişkin işlemler” başlıklı Geçici 1’inci maddede belirtilen kamu idarelerine ait taşınmazların fiili envanterinin emlak vergisi değerleri üzerinden kayıt ve kontrol işlemleriyle görevli birimler tarafından mevcut kullanım şekilleri esas alınarak en geç 30.09.2014 tarihine kadar tamamlanması, Yönetmelik eki formlara ve icmal cetvellerine kaydedilmesi, fiili envanteri yapılan taşınmazlara ait bilgilerin muhasebe kayıtları yapılmak üzere ilgili muhasebe birimine verilmesi öngörülmüştür. Söz konusu taşınmazların kayıt ve kontrol altına alınmasında nihai hedef, emlak vergisi değerleri üzerinden kaydedilen taşınmazların maliyet veya rayiç bedeli üzerinden kayıtlara alınması olup, anılan madde gereğince bu işlemlerin tamamlanması için öngörülen son tarih 31.12.2017’dir.

Yönetmelik’in 10’uncu maddesi uyarınca, kamu idarelerinin mülkiyetlerinde, yönetimlerinde veya kullanımlarında bulunan taşınmazların mevcut kullanım şekilleri ile tapu kayıtlarının birbirine uygun olmaması durumunda fiili kullanım durumları esas alınarak tapu kayıtlarında cins tashihlerinin yapılması, taşınmazlara ilişkin olarak fiili envanter çalışmalarının tamamlanması, taşınmazların değerlerinin tam olarak belirlenerek bu değerler

üzerinden muhasebe kayıtlarına alınması ve taşınmazların mevcut kullanım şekilleri ile tapu kayıtlarının birbiri ile uyum içinde olması ve cins tashihi işlemlerinin tamamlanması gerektiği değerlendirilmektedir.

Kamu İdaresince gerekli çalışmaların başlatıldığı görülmekle birlikte 2019 yılı itibariyle bulgu konusu devam etmektedir.