MEHMET BALiOGLU

İdare Tarafından İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kuruluna Aktarılması Gereken Payın Gönderilmemesi

Rapor Özet

Rapor Metni

İdare tarafından İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kuruluna aktarılması gereken pay tam olarak gönderilmemiştir.

İstanbul kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun olarak olimpiyatlara hazırlanması ve olimpiyat oyunlarının düzenlenmesi ile ilgili esas ve usullerin belirlenmesi amacıyla çıkarılan 3796 sayılı İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu’nun “Gelirler” başlıklı 11’inci maddesinde;

“Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun gelirleri şunlardır.

 1. Konut fonunda toplanan aylık gelirin % 1’i,
 2. Her yıl konsolide bütçeden ayrılan pay,
 3. (Mülga: 7/12/2004-5272/87 md.; Değişik:3/7/2005-5398/27 md.)(2) İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tasdik edilen bütçesinin % 0,5’i,

  g) Diğer gelirler,

  Yukarıda belirtilen miktarları beş katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

  Bu gelirler, ilgili kuruluşlarca Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun kamu bankasında açtıracağı hesaba her ay aktarılır.

  Birinci fıkranın (e) bendinde sayılan gelirler takip eden yılın ilk ayında, diğerleri ise tahsilini takip eden ayın 15’ine kadar ilgili kuruluşlarca Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu hesabına yatırılır.” denilmektedir.

  Söz konusu mevzuat hükmü değerlendirildiğinde İBB’nin onaylanan bütçesinin

  %0,5’inin Kurulun gelirleri arasında yer aldığı ve bu hesaplanan tutarın takip eden yılın ilk ayında Kurul hesabına yatırılması gerektiği anlaşılmaktadır.

  İdarenin hesap ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde; aşağıdaki tabloda görüleceği üzere, söz konusu Kurul payının eksik gönderildiği tespit edilmiştir.

  Tablo 6: Yıllar İtibariyle Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Payının Tahakkuk ve Ödeme Bilgileri

  YILLAR TAHAKKUK ÖDEME / MAHSUP BAKİYE
  2016 7.751.019,58
  2017 80.500.000,00 1.500.000,00 79.000.000,00
  2018 92.500.000,00 1.500.000,00 91.000.000,00
  2019 100.500.000,00 9.251.019,58 91.248.980,42
  TOPLAM 273.500.000,00 12.251.019,58 269.000.000,00

  İdarenin yıllar itibariyle tahakkuk eden olimpiyat kurulu payları ve bakiye tutarları tabloda yer almaktadır. İdarenin söz konusu payın tamamını değil bir kısmını aktardığı görülmektedir. 2019 yılı sonu itibariyle aktarılmayan toplam tutar 269.000.000,00 TL’dir.

  Yukarıda yer alan denetim tespiti sonrasında, İdare tarafından; borcun mahsuplaşma çerçevesinde ve İBB bünyesindeki projeler kapsamında ödenmesi için İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yeni bir protokol çalışmalarına başlandığı ifade edilmiştir.

  Sonuç olarak, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kuruluna mevzuat hükmü gereği aktarılması gereken payın eksiksiz ve zamanında gönderilmesi gerekmektedir.