MEHMET BALiOGLU

İcra Süreci Başlatılmış Üniversite Alacaklarının Muhasebe Sisteminde Yer Almaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Takipli alacak haline gelmiş ve icra süreci başlatılmış bazı Üniversite alacaklarının Muhasebe sistemine kaydedilmediği tespit edilmiştir.
  • 1.605,47 TL tutarındaki kira alacağı, 128.392,00 TL tutarındaki banka protokolünden doğan alacak ve 1.425.976,91 TL tutarındaki yangın tazminatı alacağının muhasebe sisteminde kayıtlı olmadığı belirlenmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Madde 54 (121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı)
  • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Madde 56 (Hesabın İşleyişi)
  • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Madde 82 (140 Kişilerden alacaklar hesabı)

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Üniversitenin tahsil edilemeyen ve icra süreci başlatılan alacaklarının, 121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabında ve 140 Kişilerden Alacaklar Hesabında takip edilmesi gerekmektedir.

Rapor Metni

Takipli alacak haline gelmiş ve icra süreci başlatılmış Üniversite alacaklarının Muhasebe sistemine kaydedilmediği görülmüştür.

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı başlıklı 54’üncü maddesinde; gelirlerden takipli alacaklar hesabının, tahakkuk ettirilen teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, diğer gelirler ve sermaye gelirlerinden ortaya çıkan alacaklardan takibe alınan tutarlar ve bunlardan yapılan tahsilatlar için kullanılacağı belirtilmiştir. Hesabın işleyişi başlıklı 56’ncı maddesinde ise takibe alınan alacakların bu hesaba borç, 120 Gelirlerden Alacaklar Hesabına alacak kaydedileceği hüküm altına alınmıştır. 140 Kişilerden alacaklar hesabı başlıklı 82’nci maddesinde ise Kişilerden alacaklar hesabı, kamu idarelerinin faaliyet alacakları ve kurum alacakları dışında kalan ve kamu idarelerince tespit edilen kamu zararından doğan alacaklar ile diğer alacakların izlenmesi için kullanılır.” denilmektedir.

Yapılan incelemede, İdarenin vadesinde ödenmediğinden dolayı tahsil edilemeyen ve Hukuk Müşavirliğince icra işlemleri başlatılan 1.605,47 TL tutarındaki kira alacağının, 128.392,00 TL ilgili banka ile yapılan protokolden doğan alacağının 121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabında ve çıkan yangına istinaden tazminat olarak kusurlu bulunan firmadan olan 1.425.976,91 TL alacağının 140 Kişilerden alacaklar hesabına kayıt yapılamadığı, dolayısıyla

muhasebe sisteminde böyle bir alacağın yer almadığı tespit edilmiştir.

Üniversitenin tahsil edilemeyen ve bu sebeple de icra süreci başlatılan alacaklarının ilgisine göre 121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabında ve 140 Kişilerden Alacaklar Hesabında takip edilmesinin gerekli olduğu değerlendirilmektedir.