MEHMET BALiOGLU

İç Kontrol Yapılandırma Çalışmalarının Tamamlanmamış Olması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Hacettepe Üniversitesi, mevzuat gereği başlatılması gereken iç kontrol sistemi yapılandırma çalışmalarını tamamlayamamıştır.
  • Üniversitenin kurumsal risklerini belirlemediği ve 2019 yılında herhangi bir izleme ve değerlendirme çalışması yapmadığı anlaşılmıştır.
  • İç denetim biriminin faaliyetleri, denetim planı ve raporları hakkında bilgi belge sunulamamıştır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 5018 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi
  • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar’ın 8’inci maddesi
  • Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • İç kontrol sistemi yapılandırma çalışmalarının tamamlanması gerekmektedir.
  • Üniversitenin kurumsal risklerinin belirlenmesi ve düzenli olarak izleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılması gerekmektedir.
  • İç denetim biriminin faaliyetlerini, denetim planını ve raporlarını belgelendirmesi ve sunması gerekmektedir.
  • Hazırlanan eylem planının uygulamaya konulması, izlenmesi, raporlanması ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi gerekmektedir.

Rapor Metni

Hacettepe Üniversitesinin mevzuat gereğince başlattığı iç kontrol sistemi yapılandırma çalışmalarını tamamlayamadığı tespit edilmiştir.

5018 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar’ın 8’inci maddesi ve Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği’nde belirtildiği üzere üst yöneticiler; mali yönetim ve kontrol sisteminin kurulması, işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden sorumlu olup bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirmektedirler.

Kamu İdaresine ait İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planının Üst Yönetici onayı ile yürürlüğe girdiği, ancak idarenin kurumsal risklerini belirlemediği, 2019 yılında herhangi bir izleme ve değerlendirme yapılmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca yerinde denetim esnasında yapılan görüşmeler doğrultusunda iç denetim biriminin faaliyetleri, denetim planı ve raporları hakkında bilgi belge sunulmadığından herhangi bir kanaate varılamamıştır.

İç Kontrol Sisteminin kurulmasından, işleyişinden ve gözetilmesinden İdarenin üst yöneticisi olan Rektör sorumlu olup sadece eylem planı hazırlamanın yeterli olmadığı, hazırlanan planın uygulamaya konulup izlenmesi, raporlanması ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.