MEHMET BALiOGLU

İç Kontrol Sisteminin Kurulmaması

Rapor Özet

Ana konu ve temel bulgular

 • Kurumda, iç kontrol sisteminin kurulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi yönünde, yürürlükteki iç kontrol mevzuatı gereklerinin yerine getirilmediği tespit edilmiştir.
 • Kurumda İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı hazırlanmamıştır.
 • Kurumda iç kontrol standartlarının hayata geçirilmemesi sonucu;
  • Kurumda yürütülen/yürütülmesi gereken iç kontrol faaliyetleri iç kontrol standartlarına uygun şekilde yürütülmemektedir.
  • İç kontrol sistemi istenen seviyeye ulaşamamaktadır.
  • 5018 sayılı yasanın “iç kontrolün amacı” başlıklı 56’ncı maddesinde belirtilen amaçlar yerine getirilememektedir.

Yasal ve düzenleyici çerçeve

 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları

 • Kurumun İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planını hazırlaması gerekmektedir.
 • Kurumun iç kontrol sistemini kurması, uygulaması, izlemesi ve geliştirmesi gerekmektedir.
 • Kurumun iç kontrol faaliyetlerini iç kontrol standartlarına uygun şekilde yürütmesi gerekmektedir.
 • Kurumun iç kontrol sisteminin istenen seviyeye ulaşmasını sağlaması gerekmektedir.
 • Kurumun 5018 sayılı yasanın “iç kontrolün amacı” başlıklı 56’ncı maddesinde belirtilen iç kontrol amaçlarını yerine getirmesi gerekmektedir.

Rapor Metni

Kurumda, iç kontrol sisteminin kurulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi yönünde, yürürlükteki iç kontrol mevzuatı gereklerinin yerine getirilmediği tespit edilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “İç Kontrolün Amacı” başlıklı 56’ncı maddesinde: Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesinin, kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesinin, her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesinin, karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesinin, varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasının iç kontrolün amacı olduğu belirtilmektedir.

Gerek 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gerekse bu Kanun’a dayanılarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenlenen İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarda; İç kontrol sistemi ile ilgili yetki ve sorumluluklar tanımlanmıştır. Buna göre, üst yöneticiler, iç kontrol sisteminin kurulması ve gözetilmesinden, harcama yetkilileri, görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve malî karar ve işlemlere ilişkin olarak

iç kontrolün işleyişinden, Kurum Strateji Geliştirme birimi ise, iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesinden, iç kontrol düzenlemeleri ve iç kontrol sistemi işleyişinin (Eylem Planında öngörülen faaliyet ve düzenlemelerin gerçekleşme sonuçlarını) yöneticilerin görüşü, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporları dikkate alarak en az altı ayda bir olmak üzere düzenli olarak izlenmesi, değerlendirilmesi ve eylem planı formatında üst yöneticiye raporlamasından, sorumludur.

Yapılan incelemede, kurumun İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planının hazırlanmadığı tespit edilmiştir.

Kurumda iç kontrol standartlarının hayata geçirilmemesi sonucu; Kurumda yürütülen/yürütülmesi gereken iç kontrol faaliyetleri iç kontrol standartlarına uygun şekilde yürütülmemekte, iç kontrol sistemi istenen seviyeye ulaşamayarak 5018 sayılı yasanın “iç kontrolün amacı” başlıklı 56’ncı maddesinde belirtilen amaçları yerine getirememektedir.

Bu itibarla Vilayetler Birliğinin iç kontrol mevzuatı gereklerini yerine getirmesi için İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planını hazırlaması gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Birliğimizin tüm ihale iş ve işlemleri ile tüm harcamaları Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılmakta olduğundan ve az sayıda personeli bulunduğundan İç Kontrol Sistemi kurulamamıştır. İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planının hazırlanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak Kamu idaresi cevabında tüm ihale iş ve işlemleri ile tüm harcamaları Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılmakta olduğunu ve az sayıda personeli bulunduğu için İç Kontrol Sistemi kurulamadığını, ancak İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planının hazırlanması için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etmektedir.

Kurumda iç kontrol standartlarının hayata geçirilmemesi sonucu; Kurumda yürütülen/yürütülmesi gereken iç kontrol faaliyetleri iç kontrol standartlarına uygun şekilde yürütülmemekte, iç kontrol sistemi istenen seviyeye ulaşamayarak 5018 sayılı yasanın “iç kontrolün amacı” başlıklı 56’ncı maddesinde belirtilen amaçları yerine getirememektedir.

Bu itibarla Vilayetler Birliğinin 5018 sayılı yasanın “iç kontrolün amacı” başlıklı 56’ncı maddesinde belirtilen iç kontrol amaçlarını yerine getirmesi için İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planını hazırlaması gerekmektedir.