MEHMET BALiOGLU

İç Kontrol Sisteminin İşleyişinde Eksiklikler Bulunması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

 • Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde iç kontrol sisteminin kurulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi aşamalarında eksiklikler tespit edilmiştir.
 • Hassas görevlere ilişkin prosedürlerin yazılı olarak belirlenmediği, risk değerlendirmelerinin yapılmadığı, risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesine yönelik kontrol faaliyetlerinin belirlenmediği ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından İç Kontrol Sistemi Değerlendirme raporunun hazırlanmadığı tespit edilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • 5018 sayılı Kanunun “Üst yöneticiler” başlıklı 11’inci maddesi
 • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğin 8’inci maddesi
 • Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

Önerilen Ana Eylem Noktaları

 • İç kontrol sisteminin kurulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi aşamalarındaki mevcut eksiklerin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuat gereğince giderilmesi gerekmektedir.
 • Hassas görevlere ilişkin prosedürlerin yazılı olarak belirlenmesi,
 • Risk değerlendirmelerinin yapılması
 • Risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesine yönelik kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi
 • İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından İç Kontrol Sistemi Değerlendirme raporunun hazırlanması

Rapor Metni

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuat gereğince, iç kontrol sisteminin kurulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi aşamalarında eksikler olduğu tespit edilmiştir.

5018 sayılı Kanunun “Üst yöneticiler” başlıklı 11’inci maddesinde, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik’in 8’inci maddesinde ve Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği’nde; Üst yöneticilerin, mali yönetim ve kontrol sisteminin kurulmasından, işleyişinin gözetilmesinden, izlenmesinden ve Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden sorumlu oldukları ve bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirecekleri hükme bağlanmıştır.

Üniversitenin iç kontrol sisteminin işleyişine yönelik çalışmalar değerlendirildiğinde; hassas görevlere ilişkin çalışmaların yapıldığı, ancak, hassas görevlere ilişkin prosedürlerin yazılı olarak belirlenmediği, risk değerlendirmelerinin yapılmadığı, risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesine yönelik kontrol faaliyetlerinin belirlenmediği, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından İç Kontrol Sistemi Değerlendirme raporunun hazırlanmadığı hususları tespit edilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuat gereğince, iç kontrol sisteminin kurulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi aşamalarındaki mevcut eksiklerin giderilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.