MEHMET BALiOGLU

İç Kontrol Sisteminin İşleyişinde Eksiklikler Bulunması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

 • İç Kontrol Sisteminin yılda en az bir kez değerlendirilmesi ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna raporlanması gerekmektedir.
 • İç kontrol sisteminin değerlendirilmesi yapılmamış ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna raporlanmamıştır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 55
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 56
 • Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği, 5. İzleme Standartları, Standart 17

Önerilen Ana Eylem Noktaları

 • İç Kontrol Sisteminin yılda en az bir kez değerlendirilmesi
 • Değerlendirme sonuçlarının İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna raporlanması

Rapor Metni

İç Kontrol Sisteminin yılda en az bir kez değerlendirilmesinin yapılarak İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna raporlanmadığı görülmüştür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “İç kontrolün tanımı” başlıklı 55’inci maddesinde:

“İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.

Görev ve yetkileri çerçevesinde, malî yönetim ve kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemler Hazine ve Maliye Bakanlığınca, iç denetime ilişkin standartlar ve yöntemler ise

İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır. Bunlar ayrıca, sistemlerin koordinasyonunu sağlar ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verir.”

Aynı Kanunun “İç kontrolün amacı” başlıklı 56’ ncı maddesinde ise:

“İç kontrolün amacı;

 1. Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,

 2. Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,

 3. Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,

 4. Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,

 5. (Değişik: 22/12/2005-5436/10 md.) Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını,

Sağlamaktır.”

hükümlerini getirilmiştir.

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği’nin “5. İZLEME STANDARTLARI” kısmında;

“İzleme, iç kontrol sisteminin kalitesini değerlendirmek üzere yürütülen tüm izleme faaliyetlerini kapsar.

Standart: 17. İç kontrolün değerlendirilmesi

İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.

denilmek suretiyle İdarelerin, iç kontrol sistemini, sürekli izlemesi ve/veya en az yılda bir kez özel bir değerlendirmeye tabi tutması, bu çalışmaya, tüm birimlerin yönetici ve çalışanlarının katılımını sağlaması, gerektiğinde iç ve dış denetim raporlarından istifade etmesi, izleme ve değerlendirme sonuçlarını, raporlanması ve buna göre bir eylem planı hazırlanması gerekmektedir.

Anılan Tebliğin yukarıda öngörülen hükmüne aykırı olarak iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi yapılmamış ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna Raporlanmamıştır.

İç Kontrol faaliyetleri ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55 inci maddesinde öngörülen amaçların gerçekleştirilebilmesi çerçevesinde İç Kontrol Sisteminin yılda en az bir kez değerlendirilmesinin yapılarak İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna raporlanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.