MEHMET BALiOGLU

İç Kontrol Sisteminin Etkin Çalışmaması

Rapor Özet

Ana Konu

Belediyenin akaryakıt alımlarında ve kiralanan araçların OGS ödemelerindeki hatalar.

Temel Bulgular

  • Araç listesinde yer alamayan 2 araca yakıt alındı.
  • LPG’li araca motorin alındı.
  • Kiralanan araçların OGS ödemeleri 2018 yılına kadar yapıldı.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 31.12.2005 tarihli 26040 sayılı İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • İç kontrol sisteminin etkinleştirilmesi.
  • Araç listesinde yer almayan araçlara yakıt alınmaması.
  • LPG’li araçlara motorin alınmaması.
  • Kiralanan araçların OGS ödemelerinin zamanında yapılması.

Rapor Metni

31.12.2005 tarihli 26040 sayılı İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esasların “İç Kontrolün Amaçları” başlıklı 4 üncü maddesinde; iç kontrolün amacı varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını sağlayacağı belirtilmektedir. “İç Kontrolün Unsurları ve Genel Koşulları” başlıklı 7 nci maddesinde kontrol faaliyetlerinin önleyici, tespit edici ve düzeltici niteliklerinin olduğu; 8 inci maddesinde ise üst yöneticilerin, iç kontrol sisteminin kurulması ve gözetilmesinden, harcama yetkililerinin ise görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve malî karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişinden sorumlu olduğu belirtilmiştir.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerinden, iç kontrolün amacının varlıkların kötüye kullanmasını engelleme noktasında önleyici, tespit edici ve düzeltici niteliklerinin bulunduğu;

iç kontrolün sisteminin kurulması ve gözetilmesi noktasında ise üst yönetici ve harcama yetkililerinin belirli sorumlulukları olduğu anlaşılmaktadır.

Serdivan Belediyesi “Akaryakıt Ürünleri Satın Alınması” ihalesi kapsamında hakediş ödemeleri ve eki belgeleri incelendiğinde; araç listesinde yer alamayan 2 adet araca yakıt alındığı ve araç listesinde kayıtlı olan LPG’li araca ise motorin alındığı görülmüştür. Belediyenin araç listesinde yer almayan araçların mahiyeti sorulduğunda bu araçların eski tarihlerde trafikten çekildiği ve hurda olduğu belirtilerek nasıl yakıt alındığı izah edilememiştir. Bununla beraber LPG’li araca da motorinin nasıl alındığı bilinmemektedir.

Ayrıca 2013 yılının 11 ve 12 inci aylarında kiralanan araç ile 2014 yılının mayıs ayından aralık ayına kadar toplam 8 ay kiralanan diğer bir aracın OGS ödemeleri 2018 yılına kadar yapılmıştır.

Belediyenin ilgili birimleri tarafından yapılan bu hatalar iç kontrol sisteminin etkin çalışmaması kanaati oluşturmakta ve Belediye açısından yersiz ödeme, varlıkların kötüye kullanılması riskini oluşturmaktadır.

Kamu idaresi cevabında; “Bulgu ile ilgili 12.03.2019 tarih ve 147 sayılı yazı ile Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi yürürlüğe girmiş olup daha etkin İç kontrol sistemi oluşturulması için çalışmalar devam etmektedir. Yönerge ektedir.” denilmiştir.

Sonuç olarak Belediye tarafından bulgu konusu hususa iştirak edildiği, ön mali kontrole ilişkin yönerge çıkartıldığı ve daha etkin iç kontrol için çalışmaların başlatıldığı belirtilmiş olup, bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.