MEHMET BALiOGLU

İç Kontrol Sistemi Yapılandırma Çalışmalarının Tamamlanmamış Olması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, mevzuat gereği başlatılması gereken iç kontrol sistemi yapılandırma çalışmalarını tamamlayamamıştır.
  • Üst yönetimin, mali yönetim ve kontrol sisteminin kurulması, işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden sorumlu olduğu tespit edilmiştir.
  • Üst yönetici onayı ile yürürlüğe giren Kamu İdaresine ait İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı’nın mevcut olduğu, ancak idarenin kurumsal risklerini belirlemediği ve 2019 yılında herhangi bir izleme ve değerlendirme faaliyetinde bulunmadığı anlaşılmıştır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 5018 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi
  • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar’ın 8’inci maddesi
  • Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • İdarenin üst yöneticisi olan Rektörün, İç Kontrol Sisteminin kurulması, işleyişi ve gözetiminden sorumlu olduğu vurgulanmıştır.
  • Eylem planı hazırlamanın ötesinde, planın ivedilikle uygulamaya konulması, izlenmesi, raporlanması ve gerekli tedbirlerin belirlenmesi önerilmektedir.

Rapor Metni

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin mevzuat gereğince başlattığı iç kontrol sistemi yapılandırma çalışmalarını tamamlayamadığı tespit edilmiştir.

5018 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar’ın 8’inci maddesi ve Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği’nde belirtildiği üzere üst yöneticiler; mali yönetim ve kontrol sisteminin kurulması, işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden sorumlu olup bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler

aracılığıyla yerine getirmektedirler.

Kamu İdaresine ait İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planının Üst Yönetici onayı ile yürürlüğe girdiği, ancak idarenin kurumsal risklerini belirlemediği, 2019 yılında herhangi bir izleme ve değerlendirme yapılmadığı anlaşılmıştır.

İç Kontrol Sisteminin kurulmasından, işleyişinden ve gözetilmesinden İdarenin üst yöneticisi olan Rektör sorumlu olup sadece eylem planı hazırlamanın yeterli olmadığı, hazırlanan planın ivedilikle uygulamaya konulup izlenmesi, raporlanması ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.