MEHMET BALiOGLU

İç Kontrol Sistemi Yapılandırma Çalışmalarının Tamamlanmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

 • İskenderun Teknik Üniversitesi’nde iç kontrol sistemi kurulum çalışmalarında eksiklikler tespit edilmiştir.
 • Üniversite Organizasyon Şeması oluşturulmuş ancak her personel için kadro ve görev unvanı tanımlanmamış, iş akış süreçleri hazırlanmamıştır.
 • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yıllık ‘Eylem Planı Gerçekleşme Raporu’ hazırlanmamakta ve Maliye Bakanlığı’na gönderilmemektedir.
 • 2019 yılı için geçerli bir Stratejik Plan bulunmamaktadır.
 • İç denetçi kadrosu ve ataması bulunmamaktadır.
 • 2019 yılı için risk analizi yapılmamış ve bilgi sisteminin sürekliliği ve güvenirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmemiştir.
 • Üst yönetimin ihtiyaç duyduğu bilgileri ve raporları üretecek yönetim bilgi sistemi henüz tamamlanmamıştır.
 • Döner Sermaye İşletmesi, Üniversite iç kontrol sisteminin dışında bırakılmış ve kendi bünyesinde iç kontrol sistemi kurulmamıştır.
 • Uyum Eylem Planı’nda Döner Sermaye İşletmesi’nde iç kontrol sistemi yapılandırılmasına yönelik herhangi bir eylem bulunmamaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • 5018 sayılı Kanunun 11’inci maddesi
 • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğin 8’inci maddesi
 • Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

Önerilen Ana Eylem Noktaları

 • Üniversite yönetimi, iç kontrol sistemindeki aksaklık ve eksiklikleri gidermek için gerekli çalışmaları yapmalıdır.

Rapor Metni

İskenderun Teknik Üniversitesinde iç kontrol sistemiyle ilgili kurulum çalışmalarının

halen devam ettiği ancak eksikliklerin olduğu tespit edilmiştir

Kurumda iç kontrol sistemi yapılandırma çalışmaları sonucunda; Rektör Yardımcısı Başkanlığında İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu oluşturulduğu, İç Kontrol Uyum Eylem Planının 01.01.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği görülmüştür. Üniversite Organizasyon Şeması oluşturulduğu ancak her personel için kadro ve görev unvanı tanımlanmadığı, İş akış süreçleri hazırlanmadığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yılda bir kez olmak üzere ‘‘Eylem Planı Gerçekleşme Raporu’’ hazırlanmadığı ve Maliye Bakanlığına gönderilmediği anlaşılmıştır. 2019 yılı için geçerli bir Stratejik Planın olmadığı ancak 2020-2024 yıllarını kapsayan Planın yürürlüğe koyulduğu, Performans Programının bulunmadığı, Kurumda iç denetçi kadrosu bulunmadığından herhangi bir içdenetçi atamasının da yapılmadığı anlaşılmıştır. Kurumda 2019 yılı için herhangi bir risk analizi yapılmamış olup bilgi sisteminin sürekliliğini ve güvenirliğini sağlayacak kontroller de yazılı olarak belirlenmemiştir. Yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretecek ve analiz yapma imkanı sağlayacak bir yönetim bilgi sistemi kurulması için çalışmalar başlamış ancak henüz bitirilememiştir.

Dolayısıyla iç kontrole ilişkin yapılan çalışmalar istenilen düzeye ulaşmamıştır. Diğer taraftan, Üniversite üst yöneticisine bağlı olan Döner Sermaye İşletmesi, Üniversitede oluşturulan iç kontrol sisteminin dışında bırakılmış, Döner Sermaye İşletmesi bünyesinde iç kontrol sistemi kurulmamıştır. Yine Uyum Eylem Planı kapsamında Döner Sermaye İşletmesinde iç kontrol sisteminin yapılandırılmasına yönelik herhangi bir eyleme de yer verilmemiştir.

5018 sayılı Kanunun 11’inci maddesinde, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğin 8’inci maddesinde ve Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğinde belirtildiği gibi; “Üst yöneticilerin, mali yönetim ve kontrol sisteminin kurulması, işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden sorumlu oldukları ve bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirecekleri ” hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükmü ve açıklamalar doğrultusunda Üniversitesinin İç Kontrol sistemindeki aksaklık ve eksikliklerin giderilmesi yönünde gerekli çalışmaları yapmasının uygun olacağı düşünülmektedir.