MEHMET BALiOGLU

İç Kontrol Sistemi Yapılandırma Çalışmalarının Tamamlanmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Kırklareli Üniversitesi’nde iç kontrol sistemiyle ilgili yapılandırma çalışmalarının devam ettiği ancak eksiklikler olduğu tespit edilmiştir.
  • İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında öngörülen eylemlerin bir kısmı gerçekleştirilememiştir.
  • Risk analizi sistematik hale getirilmemiş ve 2019 yılı için herhangi bir risk analizi yapılmamıştır.
  • Yönetim bilgi sistemi kurulması için çalışmalar henüz tamamlanmamıştır.
  • Döner Sermaye İşletmesi, Üniversitede oluşturulan iç kontrol sisteminin dışında bırakılmış ve iç kontrol sistemi kurulmamıştır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 5018 sayılı Kanunun 11’inci maddesi
  • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğin 8’inci maddesi
  • Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Üniversitesinin Kamu İç Kontrol sistemindeki aksaklık ve eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmaların yapılması

Rapor Metni

Kırklareli Üniversitesinde iç kontrol sistemiyle ilgili yapılandırma çalışmalarının halen devam ettiği ancak eksikliklerin olduğu tespit edilmiştir

Kurumda iç kontrol sistemi yapılandırma çalışmaları sonucunda; Rektör Yardımcısı Başkanlığında İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu oluşturulduğu, İç Kontrol Uyum Eylem Planı, 06.07.2009 tarihinden itibaren yürürlüğe konulduğu, ancak Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmediği görülmüştür. Kırklareli Üniversitesi Organizasyon Şeması oluşturulduğu, her personel için kadro ve görev unvanı tanımlandığı, İş akış süreçleri sisteme girildiği, ancak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yılda bir kez olmak üzere ‘‘Eylem Planı Gerçekleşme Raporu’’ hazırlanmadığı ve Maliye Bakanlığına gönderilmediği anlaşılmıştır. 2019 dönemi için İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı revize çalışmalarının yapılmadığı görülmüş olup iç kontrol sisteminin yapılandırılmasına ilişkin temel çalışmalar genel olarak tamamlanmış olmakla birlikte, İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında öngörülen eylemlerin bir kısmı gerçekleştirilememiştir. Kurumda 3 iç denetçi kadrosundan birisine atama yapılmış, henüz üretilen bir rapor ya da iç kontrol faaliyetlerine ilişkin bir çalışma yapılmamıştır. Kurum için risk analizi en son 2016 yılında yapılmış ancak bu süreç sistematik hale getirilmemiş ve 2019 yılı için herhangi bir risk analizi yapılmamıştır. Bilgi sisteminin sürekliliğini ve güvenirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmemiştir. Yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretecek ve analiz yapma imkanı sağlayacak bir yönetim bilgi sistemi kurulması için çalışmalar başlamış ancak henüz bitirilememiştir.

Dolayısıyla iç kontrole ilişkin yapılan çalışmalar istenilen düzeye ulaşmamıştır. Diğer

taraftan, Üniversite üst yöneticisine bağlı olan Döner Sermaye İşletmesi, Üniversitede oluşturulan iç kontrol sisteminin dışında bırakılmış, Döner Sermaye İşletmesi bünyesinde iç kontrol sistemi kurulmamıştır. Yine Uyum Eylem Planı kapsamında Döner Sermaye İşletmesinde iç kontrol sisteminin yapılandırılmasına yönelik herhangi bir eyleme de yer verilmemiştir. 5018 sayılı Kanunun 11’inci maddesinde, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğin 8’inci maddesinde ve Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğinde belirtildiği gibi; “Üst yöneticilerin, mali yönetim ve kontrol sisteminin kurulması, işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden sorumlu oldukları ve bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirecekleri ” hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükmü ve açıklamalar doğrultusunda Üniversitesinin Kamu İç Kontrol sistemindeki aksaklık ve eksikliklerin giderilmesine yönelik gerekli çalışmaların yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.