MEHMET BALiOGLU

İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Biriminin Oluşturulmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

 • Üniversitede 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuat gereğince, iç kontrol sisteminin kurulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi aşamalarında eksikler tespit edilmiştir.
 • Kontrol Ortamı Standartları, Risk Değerlendirme Standartları, Kontrol Faaliyetleri Standartları ve İzleme Standartları başlıkları altında incelenen konularda çeşitli eksiklikler tespit edilmiştir.
 • Üniversitede iç denetim birimi oluşturulmamıştır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • 5018 sayılı Kanun’un “Üst Yöneticiler” başlıklı 11’inci maddesi
 • 5018 sayılı Kanun’un “İç kontrolün tanımı” başlıklı 55’inci maddesi
 • 5018 sayılı Kanun’un “İç Denetim” başlıklı 63’üncü maddesi
 • 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

Önerilen Ana Eylem Noktaları

 • İç kontrol sisteminin kurulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi aşamalarındaki mevcut eksikliklerin giderilmesi
 • İç denetim biriminin oluşturulması
 • Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi’nin tüm çalışanlar tarafından imzalanması
 • Etik kurallar ile ilgili çalışmaların tamamlanması
 • Üniversitede var olan hassas görevler ve bu görevlere ilişkin prosedürlere ilişkin çalışmaların tamamlanması
 • Her görev için eğitim ihtiyacının belirlenmesi ve planlı bir eğitim faaliyetinin yürütülmesi
 • Personelin performansını ölçmeye yönelik olan kriterlerin belirlenmesi
 • Birim bazında amaç ve hedeflere yönelik risklerin belirlenmesi çalışmalarının tamamlanması
 • Risklere karşı eylem planı hazırlanması
 • Her bir faaliyet ve riskler için uygun kontrol strateji ve yöntemlerinin belirlenmesi ve risk analizlerinin yapılması

Rapor Metni

Üniversitede 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuat gereğince, iç kontrol sisteminin kurulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi aşamalarında eksikler olduğu tespit edilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Üst Yöneticiler” başlıklı 11’inci maddesine göre; üst yöneticiler malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi ve izlenmesinden sorumludur. Bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler.

Aynı Kanun’un “İç kontrolün tanımı” başlıklı 55’inci maddesinin ilk fıkrasında iç kontrolün tanımı yapılmış, “İç Denetim” başlıklı 63’üncü maddesinde; iç denetimin tanımı yapılmış, iç denetimin, iç denetçiler tarafından yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Bu mevzuat hükümlerine göre, iç denetim kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemlerinin çok önemli ve tamamlayıcı bir unsurunu oluşturmakta olup, kamu idarelerinde iç denetçi çalıştırılması zorunlu tutulmuştur.

26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 1. Kontrol Ortamı Standartları:

  Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm çalışanlar tarafından imzalanmamıştır. Etik kurallar ile ilgili çalışmalar halen devam etmektedir.

  Üniversitede var olan hassas görevler ve bu görevlere ilişkin prosedürlere ilişkin çalışmalar halen devam etmektedir.

  Her görev için eğitim ihtiyacı belirlenmemiş, planlı bir eğitim faaliyeti yürütülmemiştir.

  Eylem planında öngörülen ve personelin performansını ölçmeye yönelik olan kriterler henüz belirlenmemiştir.

 2. Risk Değerlendirme Standartları:

  Birim bazında amaç ve hedeflere yönelik riskler belirlenmeye başlanmıştır. Bu konuda çalışmalar devam etmektedir.

 3. Kontrol Faaliyetleri Standartları:

Risklere karşı eylem planı henüz hazırlanmamıştır. Her bir faaliyet ve riskler için uygun kontrol strateji ve yöntemleri belirlenmemiş, diğer bir deyişle risk analizleri yapılmamıştır.

Görevler ayrılığı ilkesine genel olarak uyulmuştur. Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmektedir.

5. İzleme Standartları:

Üniversitede iç denetim birimi oluşturulmamıştır.

Sonuç olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuat gereğince, iç kontrol sisteminin kurulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi aşamalarındaki mevcut eksiklerin giderilmesi ve iç denetim biriminin oluşturulması gerektiği değerlendirilmektedir.