MEHMET BALiOGLU

Hurdaya Ayrılan Maddi Duran Varlıkların Muhasebeye Yansıtılmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Belediyenin hurdaya ayırma işlemleri incelendiğinde, kullanılma olanaklarını yitiren maddi duran varlıklar için düzenlenen taşınır işlem fişinin bir nüshasının ilgili birimler tarafından muhasebe birimine gönderilmediği görülmüştür.
  • Bu sebeple kullanılma olanaklarını yitiren maddi duran varlıkların muhasebe hesaplarında izlenmediği ve 294- Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabının eksik olduğu anlaşılmıştır.
  • İdarenin cevabında; “Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin ilgili maddesine göre işlem yapılmaya başlanılmıştır.” denilmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Taşınır Mal Yönetmeliği
  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • İdare tarafından bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup, bu doğrultuda işlem tesis edilmeye başlandığı belirtilmiştir.
  • Buna rağmen bahse konu işlemler yılı içinde yapılmadığından 2018 yılı Bilançosunda 294- Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabının hatalı tutarlar içermesine sebebiyet verilmiştir.
  • Söz konusu hesap bakımından Bilanço doğru ve güvenilir bilgi içermemektedir.

Rapor Metni

Taşınır Mal Yönetmeliği’nin “Hurdaya ayırma nedeniyle çıkış” başlıklı 28’inci maddesinde, hurdaya ayrılan veya imha edilen taşınırların Taşınır İşlem Fişi düzenlenmek suretiyle kayıtlardan çıkarılacağı ve fişin ekine Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağının bir nüshasının bağlanacağı,

“Taşınır giriş ve çıkış işlemlerinin muhasebe birimine bildirilmesi” başlıklı 30’uncu maddesinde, taşınır kayıt yetkilileri tarafından kamu idarelerinin muhasebe kayıtlarında ilgili stok ve maddi duran varlık hesaplarında izlenen taşınırlardan, çıkışları için düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerinin birer nüshasının, düzenleme tarihini takip eden en geç on gün içinde ve her durumda malî yıl sona ermeden önce muhasebe birimine gönderilmesinin zorunlu olduğu,

Aynı maddenin devamında ise, muhasebe yetkililerinin, taşınır giriş ve çıkış işlemlerine ilişkin olarak kendilerine gönderilen Taşınır İşlem Fişlerinde gösterilen tutarları II’nci düzey detay kodu itibarıyla ilgili hesaplara kaydedeceği,

hükme bağlanmıştır.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 294- Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabının niteliğini düzenleyen 224’üncü maddesinde bu hesabın, çeşitli nedenlerle kullanılma olanaklarını yitiren maddi duran varlıkların izlenmesi için kullanılacağı,

Mezkur Yönetmelik’in 294- Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabının işleyişini düzenleyen 225’inci maddesinde ise, kullanılma olanaklarını yitiren maddi duran varlıkların kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba borç, ilgili maddi duran varlık hesabına alacak; ayrılmış olan amortisman tutarının 299-Birikmiş Amortismanlar Hesabına alacak, 257- Birikmiş Amortismanlar Hesabına borç kaydedileceği,

hususu düzenlenmiştir.

Yukarıda ifade edilen mevzuat hükümlerinden, çıkışı yapılan maddi duran varlıklar için düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerinin muhasebe birimine zamanında gönderilmesi gerektiği ve çeşitli sebeplerle kullanılma olanaklarını yitiren maddi duran varlıkların muhasebede izlenilebilmesi için ilgili hesaplara kayıtların yapılması gerektiği anlaşılmaktadır.

Belediyenin hurdaya ayırma işlemleri incelendiğinde, maddi duran varlıklar için kayıttan düşme tutanakları düzenlenerek kullanılma olanaklarını yitiren maddi duran varlıkların tespit edildiği ancak bu maddi duran varlıklar için düzenlenen taşınır işlem fişinin bir nüshasının ilgili birimler tarafından muhasebe birimine gönderilmediği, bu sebeple kullanılma olanaklarını yitiren maddi duran varlıkların muhasebe hesaplarında izlenmediği, böylece aşağıda tablo olarak ifade edildiği üzere 294- Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabının toplam 247.626,67 TL eksik olduğu görülmüştür.

Tablo 6: Hurdaya Ayrılan Maddi Duran Varlıkların Müdürlük Bazında Tablosu

İlgili Müdürlük

Hurdaya Ayrılan Maddi Duran Varlığın Toplam Bedeli (TL)

Fen İşleri Müdürlüğü

93.240,34

Bilgi İşlem Müdürlüğü

15.105,58

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

59.751,87

Hukuk İşleri Müdürlüğü

2.496,93

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

6.926,82

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

70.105,13

Toplam

247.626,67

Kamu idaresi cevabında; “Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin ilgili maddesine göre işlem yapılmaya başlanılmıştır.” denilmektedir.

Sonuç olarak İdare tarafından bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup, bu doğrultuda işlem tesis edilmeye başlandığı belirtilmiştir. Buna rağmen bahse konu işlemler yılı içinde yapılmadığından 2018 yılı Bilançosunda 294- Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabının hatalı tutarlar içermesine sebebiyet verilmiştir. Söz konusu hesap bakımından Bilanço doğru ve güvenilir bilgi içermemektedir.