MEHMET BALiOGLU

Hizmet Alım İşi İhalelerinde Fiyat Farkı Hesaplamalarının Yanlış Yapılması

Rapor Özet

 • Ana konu:

  Fiyat farkının yanlış hesaplanmasından kaynaklanan mevzuata aykırı ödemeler.

 • Temel bulgular:

  • Şirket tarafından yapılan bazı hizmet alım ihalelerinde fiyat farkı hesaplamalarında hatalar olduğu tespit edilmiştir.
  • Bu hatalar sonucu toplam 843.254,00 TL mevzuata aykırı ödeme yapıldığı anlaşılmıştır.

 • Yasal ve düzenleyici çerçeve:

  • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar

 • Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları:

  • Hatalı uygulamaların düzeltilerek mevzuata uygun fiyat farkı hesabının yapılmasının sağlanması.
  • Mevzuata aykırı olarak ödenen fiyat farkı tutarlarının ilgili firmalardan tahsil edilmesi.

Rapor Metni

Şirket tarafından yapılan bazı hizmet alım işi ihalelerinde, fiyat farkının yanlış hesaplandığı tespit edilmiştir.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde;

“Temel endeks: İhale tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeksi, çerçeve anlaşma ihalelerinde ise münferit sözleşme için teklif vermeye davetin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu aya ait endeksi,

İfade eder.”

Ayrıca “Uygulama esasları” başlıklı 7’nci maddesinde;

“ (14)Akaryakıt girdisinin nev’ine uygulanan Özel Tüketim Vergisinde değişiklik gerçekleşmesi halinde, bu değişikliğin bayi satış fiyatlarında yol açtığı artış veya azalış dikkate alınarak, b1 katsayısının hesaplanmasına esas alınan miktarın uygulama ayına karşılık gelen kısmı için bu vergide birim başına meydana gelen değişiklik miktarı, 5 inci maddeye göre yapılan fiyat farkı hesabından bağımsız olarak ayrıca ödenir veya kesilir.”

Hükümleri mevcuttur.

Yapılan incelemede, şirket tarafından yapılan bazı hizmet alım ihalelerinin fiyat farkı hesaplamalarında temel endeks olarak ihale tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki ayın alındığı ve akaryakıt girdisi için özel tüketim vergisinde meydana gelen değişiklikler için

mevzuatta öngörülen kesintilerin yapılmadığı ve bu suretle yüklenicilere 843.254,00-TL mevzuata aykırı ödeme yapıldığı görülmüştür.

Bu itibarla şirket zararına neden olan bu hatalı uygulamaların düzeltilerek mevzuata uygun fiyat farkı hesabının yapılmasının sağlanması gerekmektedir.

Mevzuata aykırı olarak ödendiği tespit edilen fiyat farkı tutarları 2022 yılında ilgili firmalardan tahsil edilmiştir. Ancak yapılan bu tahsilat 2021 yılı mali tablolarında yer almamaktadır.