MEHMET BALiOGLU

Hizmet Alım İhalelerine İlişkin Sözleşmelerde Gecikme Cezasının Belirtilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Belediye ile yüklenici firmalar arasında imzalanan bazı hizmet alımı ihalelerine ilişkin sözleşmelerde mevzuata aykırı bir şekilde gecikme cezasının belirtilmediği görülmüştür.
  • Gecikme cezası, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde belirtilen orana göre sözleşmede belirtilmelidir.
  • Belediye tarafından gerçekleştirilen bazı hizmet alımlarına ilişkin sözleşmelerde gecikme cezasının belirtilmediği görülmüştür.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
  • Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediye, hizmet alımı ihalelerine ilişkin sözleşmelerde gecikme cezasının belirtilmemesi konusunda gerekli düzenlemeleri yapmalıdır.
  • Kamu idaresi, sözleşmelerde gecikme cezasının belirtilmesi konusunda tüm birimlerine bilgi vermelidir.
  • Gelecek yıllarda yürütülecek denetimlerde bu konu izlenmelidir.

Rapor Metni

Belediye ile yüklenici firmalar arasında imzalanan bazı hizmet alımı ihalelerine ilişkin sözleşmelerde mevzuata aykırı bir şekilde gecikme cezasının belirtilmediği görülmüştür.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 7’nci maddesinin (n) bendinde; “Gecikme halinde alınacak cezalar”, 4735 sayılı Kanuna göre düzenlenecek sözleşmelerde belirtilmesi zorunlu hususlar arasında sayılmıştır.

Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine ekli EK 7- Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesine ilişkin dipnotta;

“Bu madde aşağıda belirtilen açıklamalara uygun olarak İdare tarafından düzenlenecektir:

  1. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde, yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi durumunda, İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için kesilecek ceza miktarı sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere oran olarak belirtilecektir. Ancak, gecikmeden kaynaklanan aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedilebileceği, sözleşmenin feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere idarece bu maddede belirlenecek oranda ceza uygulanacağı hususuna maddede yer verilecektir.

  2. Kısmi kabul öngörülen işlerde, yüklenicinin işin kısmi kabule konu olan kısmını süresinde tamamlamaması durumunda, İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için kesilecek ceza miktarı süresinde tamamlanmayan kısmın bedelinin % 1’ini geçmemek üzere oran olarak belirtilecektir. Ancak, gecikmeden kaynaklanan aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedilebileceği, sözleşmenin feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere idarece bu maddede belirlenecek oranda ceza uygulanacağı hususuna maddede yer verilecektir.” denilmektedir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri gereği İdare tarafından gerçekleştirilen hizmet alımlarına ilişkin sözleşmelerde işin gecikmesi halinde uygulanacak ceza tutarı sözleşme

bedelinin % 1’ini geçmemek üzere oran olarak belirtilecektir. Ancak Belediye tarafından gerçekleştirilen ve aşağıdaki tabloda ayrıntısı gösterilen hizmet alımlarına ilişkin sözleşmelerde gecikme cezasının belirtilmediği görülmüştür.

Tablo 13: Gecikme Cezası Belirtilmeyen Hizmet Alım İhalelerine İlişkin Sözleşmeler

İşin Adı

İlgili Müdürlük

Sözleşme Tarihi

Sözleşme Bedeli (TL)

Sportif Amaçlı Kurs Hizmet Alımı

Spor İşleri Müdürlüğü

04.05.2017

660.960,00

Sportif Amaçlı Kurs Hizmet Alımı

Spor İşleri Müdürlüğü

27.04.2018

622,233,58

Yüzme Eğitim Verilmesi ve Sosyal Aktivite Çalışmalarının Yapılması Organizasyonu Hizmet

Alımı

Spor İşleri Müdürlüğü

23.05.2018

322.000,00

Konak Belediyesi Kadın Futbol Takımının Gerçekleştireceği Müsabakalarda, Belediyeyi Temsil Edecek Olan 29 Kişilik Kafilenin

Konaklama, Yeme-İçme, Ulaşım Hizmet Alım İşi

Spor İşleri Müdürlüğü

28.11.2018

185.000,00

Televizyon ve Radyo Kuruluşlarında Tanıtım Hizmeti Alınması

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

03.05.2018

200.000,00

Belediye İç ve Dış Mekan Tanıtım Materyalleri Yaptırılması Hizmet Alım İşi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

06.06.2017

144.000,00

Belediye İç ve Dış Mekan Tanıtım Materyalleri Yaptırılması Hizmet Alım İşi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

29.12.2017

149.900,00

Belediye İç ve Dış Mekan Tanıtım Materyalleri Yaptırılması Hizmet Alım İşi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

06.08.2018

300.000,00

18-19-20 Ekim 2018 Tarihlerinde Mutfak Konak Festivali Düzenlenmesi Hizmet Alımı

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

17.10.2018

200.000,00

2018 Yılı Konak Gazetesi Bastırılması ve KNK Dergisinin 2018 Yılı Sayılarının Çıkarılması

Hizmet Alım İşi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

29.12.2017

115.315,00

Kamu idaresi cevabında; “Anılan madde gereği, öneri doğrultusunda, kurumumuz ile yüklenici firmalar arasında imzalanan hizmet alımı ihalelerine ilişkin sözleşmelerde, gecikme cezasının belirtilmesi ile ilgili işlemlerin ivedilikle yapılması konusunda tüm birimlere bilgi verilmiştir.” denilmektedir.

Sonuç olarak İdare tarafımızca belirtilen hususlar doğrultusunda gerekli çalışmanın yapılacağını bildirmekte olup, gelecek yıllarda yürütülecek denetimlerde bu konu izlenecektir.