MEHMET BALiOGLU

Hazineye Ait Taşınmazların Satışından Belediyeye Aktarılacak Payların Takip Edilmemesi

Rapor Özet

  • Kurumun muhasebe kayıtlarının incelenmesinde; Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun gereği satışı gerçekleştirilen hazine taşınmazlarından Belediye’ye aktarılacak payların takip edilmediği görülmüştür.
  • Belediye açısından önemli bir gelir kalemi sayılabilecek Gecekondu Fon paylarına ilişkin olarak, Kozlu Belediyesi tarafından herhangi bir banka hesabı açılmadığı ve söz konusu fon payının takip edilmediği görülmüştür.

Rapor Metni

Kurumun muhasebe kayıtlarının incelenmesinde; Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun gereği satışı gerçekleştirilen hazine taşınmazlarından Belediye’ye aktarılacak payların takip edilmediği görülmüştür.

18.07.2001 tarih ve 24466 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un “Taksitle Ödeme, Satış Bedelinden Pay Verilmesi, Belediyelere Devir” başlıklı 5’inci maddesinin 5’inci fıkrasında;

“Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki Hazineye ait taşınmazların satış bedellerinin tahsil edilen kısmından öncelikle yerinde muhafaza edilemeyen yapıların tasfiyesinde kullanılmak şartıyla % 10’u, ilgili belediyelerin 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Kanun hükümlerine göre oluşturulan fon hesabına aktarılır. Kalan kısmından ise ilgili belediyeye % 30 pay verilir.” denilmektedir.

30.07.1966 tarih 12362 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun 13’üncü maddesinde ise yukarıda belirtildiği şekilde aktarılan % 10 oranındaki payın madde de sayılan amaçlar doğrultusunda kullanılabileceği belirtilmektedir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri çerçevesinde,

  1. Merkezi hükümet, yapmış olduğu arsa ve arazi satışlarından elde ettiği gelirin %10’unu söz konusu taşınmazların bulunduğu ilgili belediyeye aktaracaktır. Bu aktarılan paranın, ilgili belediyenin açacağı özel amaçlara tahsisli banka hesabına (fon hesabı) yatırılması mecburidir. Fon hesabına yatırılan para belediyenin geliri olmasına karşın yukarıda belirtilen mevzuat hükmünde de görüleceği üzere belediye sadece belirli alanlarda bu parayı harcayabilecektir.
  2. Merkezi hükümet, yapmış olduğu arsa ve arazi satışlarından elde ettiği gelirin %10’undan kalan kısmın %30’unu da belediyeye pay olarak gönderir. Bu pay, belediyenin istediği şekilde kullanabileceği gelir özelliğini taşımaktadır.

    Sonuç itibariyle, belediyeler açısından önemli bir gelir kalemi sayılabilecek Gecekondu Fon paylarına ilişkin olarak, Kozlu Belediyesi tarafından herhangi bir banka hesabı açılmadığı ve söz konusu fon payının takip edilmediği görülmüştür. Kurumun gelir kaybına uğramasının engellenmesi bakımından söz konusu fon payının takibine yönelik işlemlerin yapılması gerektiği düşünülmektedir.

    Kamu idaresi cevabında; “Hâzineden gelen paylar ilgili hesaplarda takibi yapılacaktır.” denilmektedir.

    Sonuç olarak Bulguda belirtilen husus ile ilgili olarak kurum tarafından gerekli düzeltmelerin yapılacağı belirtilmiş olup bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.