MEHMET BALiOGLU

Hazinenin Özel Mülkiyetinde Bulunan Arazinin DEPARK A.Ş.’nin Kullanımına Tahsis Edilirken Gerekli İzinlerin Alınmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetim Kurulu kararıyla DEPARK’a tahsis edilen arazinin bir kısmının Hazineye ait olduğu tespit edilmiştir.
  • Hazineye ait bu arazi için 4691 sayılı Kanun gereği Maliye Bakanlığı’ndan kullanma izni/irtifak hakkı alınması gerekmektedir.
  • DEPARK A.Ş. tarafından söz konusu izin için yapılan başvuru ve alınan onaya dair evraklar İdare’ye ibraz edilmemiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Madde 4

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • DEPARK A.Ş.’nin Maliye Bakanlığı’na yaptığı başvuru sonucunda alınan kullanma izni/irtifak hakkı belgesinin İdareye ibraz edilmesi gerekmektedir.

Rapor Metni

Dokuz Eylül Yönetim Kurulunun 13.03.2012 tarih ve 1052 sayılı toplantıda aldığı karar ile Tınaztepe Yerleşkesinde bulunan DEPARK Tınaztepe Teknoparkına (Resmi adıyla Dokuz

Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi TGB-1 alanı) 17.412,76 m², İnciraltı Sağlık Yerleşkesinde bulunan DEPARK Sağlık Teknoparkına (Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi TGB-2 alanı) 10.487,20 m²’lik alan ile (toplam 27.899,96 m²) bu alan üzerinde bulunan 4.030 m² kapalı inşaat alanına sahip betonarme binanın DEPARK Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketinin kullanımına tahsis edildiği, bunlardan Tınaztepe Yerleşkesindeki 17.412,76 m² alan içerisinde Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan ve Üniversitenin kullanımına bırakılan 23 nolu parselin de bulunduğu tespit edilmiştir.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun “Kuruluş” başlığını taşıyan 4’üncü maddesinde; bölge arazileri içinde yer alan üniversite arazilerinin bu üniversitelerin uygun görüp izin vermeleri durumunda, mülkiyeti ilgili üniversitede kalmak kaydıyla Bölgenin yönetici şirketine tahsis edilebileceği, bu durumun diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait araziler için de geçerli olduğu, bölge içerisinde yer alan Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesisinin veya kullanma izni verilmesinin talep edilmesi halinde, Maliye Bakanlığı tarafından yönetici şirket lehine ilk beş yılı bedelsiz olarak, devam eden yıllar için yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin binde ikisi karşılığında irtifak hakkı tesis edileceği veya kullanma izni verileceği hüküm altına alınmıştır.

Üniversite tarafından DEPARK A.Ş.’ye tahsis edilen arazi içinde Hazinenin özel mülkiyetinde olan 23 nolu parsel bulunmakta olup Yasada öngörülen kullanma izni/irtifak hakkı tesisi için Maliye Bakanlığına başvuru ve gerekli onayın alındığına dair evraklar birden fazla kez İdareden talep edildiği halde tarafımıza ibraz edilmemiş, bu durum gerekli iznin alınmadığının göstergesi olarak algılanmıştır.