MEHMET BALiOGLU

Hazine ve Maliye Bakanlığının, İdareye Vermiş Olduğu Borçların Dönemsellik İlkesine Aykırı Olarak Kayıt Edilmesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Üniversite Döner Sermaye İşletmesi’ne bağlı Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi’nin mali tablolarında yapılan incelemede, muhasebenin temel ilkelerinden “dönemsellik ilkesi”ne uygun olmayan kayıtların olduğu tespit edilmiştir.
  • 7104 sayılı Kanun ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun geçici 75. maddesi kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi’ne 17.793.372,20 TL borç verilmiştir.
  • Bu borcun 3.558.674,40 TL’si kısa vadeli, 14.234.697,80 TL’si ise uzun vadeli olmasına rağmen, Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nün 2019 yılı bilançosunda uzun vadeli yabancı kaynaklar içinde yer alan “Kamu idarelerine mali borçlar” hesabında kayıtlı tutulmaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 sayılı KHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 22. Maddesi
  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen geçici 75. Madde

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nün 2019 yılı bilançosunda uzun vadeli yabancı kaynaklar içinde yer alan “Kamu idarelerine mali borçlar” hesabında kayıtlı 17.793.372,20 TL’nin, 3.558.674,40 TL’sinin kısa vadeli kamu idarelerine mali borçlar hesabına, bakiye 14.234.697,80 TL’sinin ise uzun vadeli kamu idarelerine borçlar hesabına aktarılması gerekmektedir.

Rapor Metni

Üniversite Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne bağlı Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletmesinin mali tablolarının incelenmesinde muhasebenin temel ilkeleri içinde yer alan “dönemsellik ilkesi” ne uygun olmayan kayıtların var olduğu görülmüştür.

Şöyle ki; 7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 sayılı KHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22’nci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen geçici 75’inci maddesi; “Devlete ait üniversitelerin tıp fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri ile rektörlüklerine bağlı sağlık hizmeti sunan enstitüleri döner sermaye işletmelerinin 31.12.2017 tarihi itibariyle muhasebe kayıtlarında yer alan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzeme alanlarına ilişkin borçları ikinci fıkrada belirtilen şartların birlikte gerçekleşmesi halinde Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden işletmeye verilen borç karşılığında ilgili döner sermaye muhasebe birimi tarafından defaten ödenir.” denilmekte olup Üniversite Tıp Fakültesi döner sermaye işletmesi tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına bu amaçla borçlanılan 17.793.372,20 TL, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2020 yılı Ocak ayından itibaren ilgili işletmeye yapılacak ödeme tutarından 60 ayda eşit taksitlerle faiz uygulanmaksızın kesinti

yapılması suretiyle tahsil edilecektir.

Gerek muhasebenin temel ilkeleri içerisinde yer alan dönemsellik ilkesine gerekse mali temel tabloların tam açıklama kavramına uygunluk açısından, Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün 2019 yılı bilançosunda uzun vadeli yabancı kaynaklar içinde yer alan “Kamu idarelerine mali borçlar” hesabında kayıtlı 17.793.372,20 TL’nin, 3.558.674,40 TL kısmının kısa vadeli kamu idarelerine mali borçlar hesabında, bakiye 14.234.697,80 TL’nin ise uzun vadeli kamu idarelerine borçlar hesabında yer alması gerekmektedir.