MEHMET BALiOGLU

Hastane Tarafından Temin Edilmesi Gereken İlaçlar İçin Dış Reçete Düzenlenmesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sözleşmeli ecza depolarından temin edilmesi gereken ilaçların dış reçete ile yazılması nedeniyle kesintiler uygulamaktadır.
 • Üniversite’nin SGK ile imzaladığı Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi’ne göre, belirli ilaçların SGK sözleşmeli ecza depolarından temin edilmesi gerekmektedir.
 • Yapılan incelemelerde, 2019 yılında yatarak tedavilerde hastane tarafından temin edilmesi gereken ilaçlar için dış reçete düzenlenmesi nedeniyle SGK tarafından toplam 20.925,93 TL kesinti yapıldığı tespit edilmiştir.
 • SGK ödemeleri, kurumun en düzenli gelir kalemi olduğundan, dış reçete kesintileri ve diğer kesintiler kurumun mali yapısında kırılganlığı artırabilir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • Üniversite ile SGK arasında imzalanan Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi’nin “Ödeme Tutarı ve Ödeme Şartları” başlıklı 5’inci maddesi
 • Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkındaki Yönetmelik
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmelerinin/Protokollerinin Hazırlanması ve Akdedilmesine İlişkin Yönetmeliğin “Genel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinin 19’uncu fıkrası
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.1.2’ inci maddesinin 3’üncü fıkrası

Önerilen Ana Eylem Noktaları

 • Dış reçete tutarının artmaması için özen gösterilmelidir.
 • Sözleşmeli ecza depolarından ilaç temin süreci iyileştirilmeli ve bu depolardan ilaç temininde yaşanabilecek olası sorunlar en aza indirilmelidir.
 • İlgili yönetmelik ve tebliğler doğrultusunda hareket edilerek, SGK ile yapılan sözleşme hükümlerine tam olarak uyulmalıdır.

Rapor Metni

Sözleşmeli ecza depolarından temin edilemeyen ilaçlar nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kesintilerin yapıldığı ve bu nedenle kurumun gelir kaybına uğradığı, ödeme sürelerindeki uzamanın yeniden gündeme gelmesiyle beraber dış reçeteden doğan kesintilerin artması riskinin doğduğu görülmektedir.

Üniversite, 2019 yılında sunacağı sağlık hizmetleri için SGK ile Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi imzalamıştır.

Söz konusu Sözleşmenin “Ödeme Tutarı ve Ödeme Şartları” başlıklı 5’inci maddesinde:

“Sadece Yatarak Tedavilerde Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi (EK-4/G)”nde yer alan “kan ürünleri” ile “Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesi (EK-4/H)”nde yer alan ilaçlar için “Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ecza depoları ile Kurumca sözleşme yapılması halinde Sağlık Hizmeti Sunucusu (SHS) bu ürünleri ve ilaçları Kurumla sözleşmeli ecza depolarından temin etmek zorundadır. SHS tarafından kapsamdaki kişilere Kurumla sözleşmeli ecza depolarından temin edilerek bu Sözleşme döneminde kullanılan kan ürünleri ve ilaçlar karşılığında ecza depolarına ilgili mevzuat ile sözleşmelerinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda Kurumca yapılan ödeme miktarı SHS’ye yapılacak takip eden ilk götürü bedel ödemesinden düşülecektir.” denilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmelerinin/Protokollerinin

Hazırlanması ve Akdedilmesine İlişkin Yönetmeliğin “Genel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinin 19’uncu fıkrası ile Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.1.2’ inci maddesinin 3’üncü fıkrasında da benzer düzenlemeler mevcuttur. Söz konusu düzenlemelerde SGK tarafından sunulan sağlık hizmetleri karşılığında götürü bedel sözleşme ile SHS’ye bir bedel ödendiği, bu sağlık hizmetlerinden kaynaklanan sözleşmeli eczanelerce fatura edilen herhangi bir bedelin karşılanmayacağı belirtilmektedir.

Yapılan incelemelerde, 2019 yılında yatarak tedavilerde (yatan hasta ve günübirlik tedavi, paket işlemler içerisinde) hastane tarafından temin edilmesi gereken ilaçlar için dış reçete düzenlenmesi sonucu SGK tarafından 2019 yılı sağlık gelirlerinden aşağıdaki tabloda detayı gösterilen toplam 20.925,93-TL kesinti yapıldığı görülmüştür.

Tablo 3 2019 Yılı Sağlık Gelirlerinden İlaç Kesintisi ve Diğer Kesinti Miktarları

AYLAR

GLOBAL SÖZLEŞME TUTARI

TOPLAM FATURA TUTARI

SGK TARAFINDAN

ÖDENEN TUTAR

YATAN HASTA

İLAÇ KESİNTİSİ

GÜNÜBİRLİK HASTA İLAÇ KESİNTİSİ

TOPLAM DIŞ REÇETE

(YATAN+ GÜNÜBİRLİK)

TOPLAM KESİNTİ1

OCAK

25.500.000,00

24.927.127,14

23.542.285,10

1.957.714,90

ŞUBAT

25.500.000,00

24.630.457,51

25.490.985,21

9.014,79

MART

25.500.000,00

29.082.319,46

23.498.908,12

213,42

25,67

239,09

2.001.091,88

NİSAN

23.900.000,00

26.989.413,35

21.943.493,31

23,66

23,66

1.956.506,69

MAYIS

23.700.000,00

25.787.351,13

23.688.310,61

64,00

98,50

162,50

11.689,39

HAZİRAN

23.700.000,00

23.212.189,05

23.679.296,70

18.781,66

18.781,66

20.703,30

TEMMUZ

23.700.000,00

30.423.077,93

23.585.934,69

111,81

111,81

114.065,31

AĞUSTOS

23.700.000,00

25.256.507,17

23.699.636,87

363,13

363,13

363,13

EYLÜL

23.700.000,00

29.249.878,01

23.697.925,17

278,85

9,73

288,58

2.074,83

EKİM

30.056.000,00

30.873.567,70

30.020.764,22

208,81

29,97

238,78

35.235,78

KASIM

26.922.000,00

28.425.721,15

26.780.517,32

320,73

63,81

384,54

141.482,68

ARALIK

26.922.000,00

32.246.005,16

26.860.241,79

294,52

37,66

332,18

61.758,21

TOPLAM

302.800.000,00

331.103.614,76

296.488.299,11

20.660,59

265,34

20.925,93

6.311.700,89

 1. Tabloda ayrıntıları gösterilmeyen ve/veya diğer bulgularda ele alınan kesintiler de toplam kesinti tutarı içerisinde yer almaktadır.

  Her ne kadar kurum dış reçete tutarının artmaması yönünde özen gösterse de, kurumun en düzenli gelir kaleminin SGK ödemeleri olduğu göz önünde bulundurulduğunda diğer

  kesintilerle beraber dış reçete kesintilerinin de eklenmesiyle kurumun mali yapısında kırılganlığın artması beklendiğinden bu hususa özen gösterilmesi gerektiği düşünülmektedir.