MEHMET BALiOGLU

Haklara İlişkin Ayrılan Amortismanın Hatalı Muhasebeleştirilmesi

Rapor Özet

Ana Konu

  • Fatsa Belediyesi’nde 268 Birikmiş amortismanlar hesabının yanlış kullanımı

Temel Bulgular

  • 268 Birikmiş amortismanlar hesabı 2018 yılı içerisinde borç kalanı vermiştir ve yılsonunda 2018 yılı için ayrılan amortisman giderleştirilmek yerine 260 Haklar hesabından düşülmüştür.
  • 268 nolu hesap sene sonlarında ve 630 Giderler hesabı ile karşılıklı çalışmalıdır. Ancak Fatsa Belediyesinde, 268 nolu hesabın 2017 yılından itibaren borç kalanı verdiği ve sene sonunda da yine 630 Giderler Hesabı yerine 260 Haklar Hesabı ile karşılıklı çalıştığı görülmüştür.
  • 2018 yıl sonu işlemleri aşamasında 268-Birikmiş Amortismanlar Hesabının borcunda bulunan 1.132.642,85-TL’nin geçmiş yıllarda giderleştirilmiş olması gereken 1.100.342,85- TL’si 500 Net değer hesabı borç, 268 nolu hesap alacak çalıştırılarak geçmiş yıllara mal edilerek giderilmiştir. Ancak 2018 yılında giderleştirilmesi gereken 32.300,00-TL’nin de aynı işleme tabi tutulması hatalı olmuştur.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • 268 nolu hesabın işleyişinin yönetmeliğe uygun hale getirilmesi
  • 268 nolu hesapta bulunan hatalı muhasebe kayıtlarının düzeltilmesi

Rapor Metni

268 Birikmiş amortismanlar hesabının 2018 yılı içerisinde borç kalanı verdiği ve yılsonunda 2018 yılı için ayrılan amortismanın giderleştirilmek yerine 260 Haklar hesabından düşüldüğü görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin, 268 Birikmiş amortismanlar hesabının niteliğinin anlatıldığı 214 üncü maddesinde; bu hesabın, maddi olmayan duran varlık bedellerinin, kullanılabilecekleri süre içerisinde yok edilmesini izlemek için kullanılacağı hüküm altına alınmıştır. Hesabın işleyişine ilişkin ise 215 inci maddede; maddi olmayan duran varlıklar için ayrılan amortisman tutarlarının yılsonunda bu hesaba alacak, 630-Giderler Hesabına borç kaydedileceği ve amortismana tabi tutulduktan sonra her ne suretle olursa olsun kayıtlardan çıkarılan varlık tutarları için ayrılan amortisman tutarının ise bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kaydedileceği belirtilmiştir.

Bu hükümlerden de anlaşılacağı üzere 268 nolu hesap, alacak karakterli ve aktifi düzenleyici bir hesaptır. Bu hesap sene sonlarında ve 630 Giderler hesabı ile karşılıklı çalışmalıdır. Buna rağmen Fatsa Belediyesinde, 268 nolu hesabın; 2017 yılından borç kalanı ile devrolduğu, 2018 yılı boyunca borç kalanı verdiği ve sene sonunda da yine 630 Giderler Hesabı yerine 260 Haklar Hesabı ile karşılıklı çalıştığı görülmüştür.

2018 yıl sonu işlemleri aşamasında 268-Birikmiş Amortismanlar Hesabının borcunda bulunan 1.132.642,85-TL’nin geçmiş yıllarda giderleştirilmiş olması gereken 1.100.342,85- TL’si 500 Net değer hesabı borç, 268 nolu hesap alacak çalıştırılarak geçmiş yıllara mal edilerek giderilmiştir. Ancak 2018 yılında giderleştirilmesi gereken 32.300,00-TL’nin de aynı işleme tabi tutulması hatalı olmuştur.

Sonuç olarak, 268 nolu hesabın 2018 yılı için gider hesabıyla karşılıklı çalışmamasından kaynaklı olarak faaliyet sonuçları tablosunda yer alan giderler kaleminin olduğundan düşük gözüktüğü açıktır.

Kamu idaresi cevabında; Denetim raporundaki hususların dikkate alınacağı ve amortismanlarla ilgili hatalı muhasebe kayıtlarının düzeltileceği belirtilmiştir.

Sonuç olarak İdare bulgu konusu hususa katıldığını ve gerekli işlemleri yapacağını bildirmiştir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.