MEHMET BALiOGLU

Haklar Hesabında İzlenmesi Gereken Tutarların Doğrudan Giderleştirilmesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından edinilen ve herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan bilgisayar yazılımları gibi değerlerin, 260 Haklar Hesabında izlenmeyip doğrudan giderleştirildiği tespit edilmiştir.
  • Kurum tarafından alımı yapılan 170.841,31 TL tutarındaki bilgisayar yazılımlarının 260 Haklar Hesabı yerine hatalı olarak 630 Giderler Hesabında muhasebeleştirildiği tespit edilmiştir.
  • Yapılan hatalı uygulamalar 2019 yılı bilançosu ve faaliyet sonuçları tablosunda toplam 341.682,62 TL tutarında hataya sebebiyet vermiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Madde 194 (Hesabın niteliği)
  • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Madde 195 (Hesabın işleyişi)

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • İmtiyaz, patent, lisans, ticari marka ve unvan gibi maddi olmayan varlıkların 260 Haklar Hesabı kullanılarak izlenmesi ve bu hakların 260 Haklar Hesabının borcuna kaydedilmesi gerekmektedir.

Rapor Metni

Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen ve herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan bilgisayar yazılımları gibi değerlerin 260 Haklar Hesabında izlenmeyip doğrudan giderleştirildiği görülmüştür.

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 260 Haklar hesabını düzenleyen “Hesabın niteliği” başlıklı 194’üncü maddesinde;

“(1) Haklar hesabı, bedeli karşılığı edinilen hukuki tasarruflar ile belirli alanlarda tanınan kullanma ve yararlanma gibi hak ve yetkiler dolayısıyla yapılan ve ekonomik değer

taşıyan harcamaların izlenmesi için kullanılır.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in, “Hesabın işleyişi” başlıklı 195’inci maddesinde ise;

“(1) Haklar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir: a) Borç

1) Bütçeye gider kaydıyla edinilen haklar bir taraftan bu hesaba borç, kesintiler ilgili hesaba, ödenecek tutar 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı, 325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak; diğer taraftan 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerine göre, imtiyaz, patent, lisans, ticari marka ve unvan gibi maddi olmayan varlıkların izlenilmesi için 260 Haklar Hesabı kullanılmalı ve söz konusu haklar 260 Haklar Hesabının borcuna kaydedilmelidir.

Yapılan incelemede neticesinde, Kurum tarafından alımı yapılan 170.841,31 TL tutarındaki bilgisayar yazılımlarının 260 Haklar Hesabı yerine hatalı olarak 630 Giderler Hesabında muhasebeleştirildiği tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, her ne kadar bulgu konusu bu husus 2020 yılında düzeltilmiş olsa da, yapılan hatalı uygulamalar 2019 yılı bilançosu ve faaliyet sonuçları tablosunda toplam 341.682,62 TL tutarında hataya sebebiyet vermiştir.