MEHMET BALiOGLU

Haklar Hesabı ile Birikmiş Amortismanlar Hesabının Hatalı Kullanılması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • 260 Haklar Hesabı ve 268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı mali tablolarda bakiye vermemiştir.
  • Bu durum 31.12.2018 Tarih ve 24326 nolu muhasebe işlem fişi ile 260 Haklar Hesabının ve 268 Birikmiş Amortismanlar Hesabının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine aykırı bir şekilde çalıştırılmasından kaynaklanmıştır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

Rapor Metni

İdarenin 2018 yılı mali tabloları incelendiğinde; 260 Haklar ve 268 Birikmiş Amortismanlar Hesaplarının bakiye vermediği, bu durumun 31.12.2018 Tarih ve 24326 nolu muhasebe işlem fişi ile 260 Haklar Hesabı ve 268 Birikmiş Amortismanlar Hesaplarının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine aykırı bir şekilde çalıştırılmasından kaynaklandığı görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin, 260 Haklar Hesabı ile ilgili, “Hesabın İşleyişi” başlıklı 211’inci maddesinde; söz konusu hesaba kayıtlı varlıkların kayıtlardan çıkarılması yani alacak kaydı yapılarak muhasebeleştirilmesinin gerekçeleri açıklanmıştır. Buna göre 260 Haklar Hesabının alacak çalıştırılabilmesi için, hesapta kayıtlı hakların satılması yada hakkın ortadan kalkması sonucu haklar hesabında kayıtlı varlıkların değerinde bir azalış olması gerekmektedir.

Yine aynı yönetmeliğin 215’inci maddesi gereğince, amortismana tabi tutulduktan sonra kayıtlardan çıkarılan maddi olmayan duran varlıklar için ayrılan amortisman tutarları 268 Birikmiş Amortismanlar Hesabının borcuna kaydedilmelidir.

İdarenin 2018 yılı hesabının incelenmesi neticesinde; İdarece 2.308.343,39 TL tutarında yazılım sistemi, lisans ve benzeri maddi olmayan duran varlığın edinildiği görülmüştür. Ancak bu varlıkların takip edileceği 260 Haklar Hesabı ile söz konusu varlıkların amortismanlarının izleneceği 268 Birikmiş Amortismanlar Hesabının mali tablolarda bakiye vermediği tespit edilmiştir.

Sonuç olarak; 260 Haklar Hesabına yönetmelikte belirtilen gerekçeler olmaksızın “alacak” kaydedilmesi, karşılığında 268 Birikmiş Amortismanlar Hesabına borç kaydedilmesi mali tablolarda yer alan bu hesapların 2.308.343,39 TL hatalı gözükmesine yol açmıştır.

Kamu idaresi cevabında; “Haklar Hesabı ve Birikmiş Amortismanlar Hesabına ilişkin kayıtlar 2018 mali yılı kapama işlemleri yapılırken istem dışı yapılan bir hata nedeniyle bakiye vermemiş olup, 2019 Mali yılı 14.01.2019 tarih ve 1098 no’lu muhasebe işlem fişi ile düzeltme yapılmıştır” denilmektedir.

Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; bulguda konusu hatalı uygulamanın gerekçesi belirtilerek, 14.01.2019 tarih ve 1098 numaralı muhasebe işlem fişi ile düzeltme kaydının yapıldığı ifade edildiğinden, bu aşamada önerilecek başka bir husus yoktur.

Bulguda belirtilen muhasebe kayıtlarının yılı içinde yapılmaması nedeniyle 2018 yılı mali tablolarındaki 260 Haklar Hesabı ile 268 Birikmiş Amortismanlar Hesaplarının hatalı bilgi içermesine neden olunmuştur.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.