MEHMET BALiOGLU

Haczedilemeyen Gelirlerin Ayrı Banka Hesaplarında İzlenmemesi

Rapor Özet

Ana Konu

  • Belediyenin haczedilemeyen gelirlerinin tahsil edildiği banka hesabında, haczi kabil diğer para, alacak ve gelirlerin de bulunduğu tespit edilmiştir.
  • Belediye bu gelirleri ayrı hesaplarda izlememiştir.

Temel Bulgular

  • Belediyenin vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemezdir.
  • Belediye, haczedilemeyen gelirlerini ayrı hesapta tutmayarak haczi kabil gelirlerle ortak havuz hesabında birleştirmiştir.
  • Bu durum, söz konusu hesaptaki bakiyenin vergi, resim ve harç gelirlerinden mi yoksa haczedilebilir gelirlerden mi oluştuğunun belirlenmesini imkânsız hale getirmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 82’nci maddesi
  • 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15’inci maddesi
  • Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 20.03.2012 tarih ve E.2011/22082 K.2012/8629 sayılı kararı

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediyenin haczedilemeyen gelirlerini ayrı hesapta tutması ve haczi kabil varlıkların ayrı hesaplarda izlenmesi gerekmektedir.
  • Belediyenin bulgu konusundaki tespiti devam ediyor.

Rapor Metni

Belediyenin haczedilemeyen gelirlerini teşkil eden vergi, resim ve harçların tahsil edildiği banka hesabında, haczi kabil diğer para, alacak ve gelirlerin de bulunduğu, dolayısıyla haczedilemeyen gelirlerin ayrı banka hesaplarında izlenmediği görülmüştür.

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 82’nci maddesinde; özel kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen malların haczedilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyelerin yetkileri ve imtiyazları” başlıklı 15’inci maddesinde; “Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.” denilmek suretiyle belediyenin haczi mümkün olmayan varlıkları sayılmıştır.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 20.03.2012 tarih ve E.2011/22082 K.2012/8629 sayılı kararında, borçlu belediyece haczi kabil olmayan paralar ile haczi mümkün olan paraların aynı hesapta toplanmasının ve birbirine karıştırılmasının, haczedilemezlik hakkından feragat olarak kabul edileceği ifade edilmiştir.

Yapılan incelemede, belediyenin vergi, resim ve harç gelirlerinin tahsil edildiği banka hesabında, haczi kabil diğer para, alacak ve gelirlerin de bulunduğu tespit edilmiştir. İlgili Yargıtay kararında bu tür hesaplar “havuz hesap” olarak nitelendirilmektedir. Belediyenin haczedilemeyen gelirlerini ayrı hesapta tutmayarak haczi kabil gelirlerle ortak havuz hesabında birleştirmesi, bu hesaptaki bakiyenin vergi, resim ve harç gelirlerinden mi yoksa haczedilebilir gelirlerden mi oluştuğunun belirlenmesini imkânsız hale getirmektedir.

İcra hukukunda haczedilemezlik kuralı istisna olup; 5393 sayılı Kanun’da belirtilen hükmün, kamu hizmeti gören ve kamu tüzel kişiliğini haiz belediyeler için hukuk devletinde teminat altına alınmış bir güvence oluşturmayı amaçladığı kuşkusuzdur. Ancak söz konusu güvencenin tesis edilebilmesi için, “havuz hesabı” uygulamasının sonlandırılması, haczedilemeyen gelirler ile haczi kabil varlıkların ayrı hesaplarda izlenmesi gerektiği

değerlendirilmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Belediyemizin mevcut hesapları Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankasında işlem görmektedir. Bu bulguda yapılan değerlendirme sonucu Belediyemizce Vakıflar Bankası ve Halk Bankasında “Vergi, Resim ve Harç Hesap “ , adı altında hesaplarımız açılmış olup, ayrıca yine Halk Bankasında “İller Bankası Vergi Gelirlerinden Pay hesabı için hesap açılması sağlanmıştır.” denilmiştir.

Sonuç olarak Kurum tarafından gönderilen cevapta bulguda belirtilen hususa iştirak edilmiştir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.