MEHMET BALiOGLU

Hacizli Taşınmazın Şirkete Sermaye Olarak Konulması

Rapor Özet

Ana Konu

* Belediyenin, sermayesinin tamamına sahip olduğu Agamemnon Termal Turizm Elektrik Enerji İnşaat San. Tic. A.Ş.’ye üzerinde haciz şerhi bulunan taşınmazı ayni sermaye olarak koyduğu tespiti.

Temel Bulgular

* 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 342’nci maddesine göre, üzerinde sınırlı ayni bir hak, haciz ve tedbir bulunmayan, nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen, fikrî mülkiyet hakları ile sanal ortamlar da dâhil, malvarlığı unsurları ayni sermaye olarak konulabilir. Üzerinde haciz şerhi bulunan taşınmazların şirkete sermaye olarak konulamayacak olmasının sebebi şirketin bunların üzerinde tasarruf edebilmesine imkan sağlayan tapu siciline tescil şartının sağlanamayacak olmasıdır.

* 22.04.2016 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen 541 ada 2666 parseldeki taşınmazın 4.250.000,00 TL tutar ile şirkete ayni sermaye olarak konulmasının belirtilmesine rağmen İzmir 20. İcra müdürlüğünün 14.04.2016 tarihli haciz yazısı ile aynı taşınmaz üzerine tapuya şerh bildirilmiştir.

* Sermaye artışına konu olan 4.250.000,00 TL tutar şirket bilançosunun 500 sermaye hesabında ve aynı tutar belediyenin mali tablolarında 241 hesap kodunda muhasebeleştirilmiştir. Bu durum sonucunda kurum bilançosunun ilgili maddi duran varlık hesap kodunun olması gerekenden düşük, karşılığında 241 Mal ve Hizmet üreten kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabı ise olması gerekenden fazla gözükmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

* 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 70’inci maddesi
* 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 128’inci ve 342’nci maddeleri

* Belediyenin, sermayesinin tamamına sahip olduğu Agamemnon Termal Turizm Elektrik Enerji İnşaat San. Tic. A.Ş.’ye üzerinde haciz şerhi bulunan taşınmazı ayni sermaye olarak koymasının mevzuat hükümlerine uygun olmadığı ve bu işlemin düzeltilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Rapor Metni

Belediyenin, sermayesinin tamamına sahip olduğu Agamemnon Termal Turizm Elektrik Enerji İnşaat San. Tic. A.Ş.’ye üzerinde haciz şerhi bulunan taşınmazı ayni sermaye olarak koyduğu görülmüştür.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 70’inci maddesinde, belediyenin kendisine verilen

görev ve hizmet alanlarında ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre şirket kurabileceği belirtilmiştir. Aynı Kanun’un “Meclisin görev ve yetkileri” başlıklı 18’inci maddesinde ise Türk Ticaret Kanunu’na tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar verilmesinin belediye meclisinin görev ve yetkisinde olduğu hükme bağlanmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 128’inci maddesinin 2’nci fıkrasında bilirkişi tarafından değerlenen taşınmazların tapuya şerh verildiği takdirde ayni sermaye olarak kabul olunacağı ve aynı maddenin 5’inci fıkrasında ise şirkete sermaye olarak konulan taşınmazlar üzerinde şirketin tasarruf edebilmesi için tapu siciline tescilin gerekli olduğu vurgulanmıştır. Anonim şirketlere sermaye olarak konulabilecek malvarlığı unsurlarını açıklayan 342’nci madde de “Üzerlerinde sınırlı ayni bir hak, haciz ve tedbir bulunmayan, nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen, fikrî mülkiyet hakları ile sanal ortamlar da dâhil, malvarlığı unsurları ayni sermaye olarak konulabilir.” denilmektedir.

Üzerinde haciz şerhi bulunan malvarlığı unsurlarının şirkete sermaye olarak konulamayacak olmasının sebebi şirketin bunların üzerinde tasarruf edebilmesine imkan sağlayan tapu siciline tescil şartının sağlanamayacak olmasıdır.

22.04.2016 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen 541 ada 2666 parseldeki taşınmazın 4.250.000,00 TL tutar ile şirkete ayni sermaye olarak konulmasının belirtilmesine rağmen İzmir 20. İcra müdürlüğünün 14.04.2016 tarihli haciz yazısı ile aynı taşınmaz üzerine tapuya şerh bildirilmiştir.

Sermaye artışına konu olan 4.250.000,00 TL tutar şirket bilançosunun 500 sermaye hesabında ve aynı tutar belediyenin mali tablolarında 241 hesap kodunda muhasebeleştirilmiştir. Bu durum sonucunda kurum bilançosunun ilgili maddi duran varlık hesap kodunun olması gerekenden düşük, karşılığında 241 Mal ve Hizmet üreten kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabı ise olması gerekenden fazla gözükmektedir.

Kamu idaresi cevabında; Bulguda bahsi geçen mülkiyeti Belediyeye ait olan 541 ada 2666 parselin üzerinde haciz bulunmaktayken Belediyenin şirketi Agamemnon Termal Tur. El. San. ve Tic. A.Ş ye ayni sermaye olarak verilmesi eleştirilmiştir.

Ancak tapudaki haciz şerhi tapu kaydının takyidat bölümünde görülmediği için bu şekilde bir Meclis kararı alınmış olup, Şirket vekilince söz konusu mülkün ayni sermayeye esas değerinin belirlenmesi için İzmir 2.Asliye Ticaret Mahkemesine yaptığı başvuru TTK nun 342.

maddesi gereği Mahkemece değerlendirilmiş ve mahallinde yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonrası verilen bilirkişi raporunda da tapuda herhangi bir takyidat belirlenmediğinden Mahkemece 08.02.2016 tarih ve 2015/1206 E-2016/116 sayılı kararla TTK 342 . maddesi gereği söz konusu taşınmazın ayni sermayeye esas değerinin 4.250.000 TL olduğu tespit edilmiş karar 21.03.2016 tarihinde kesinleşmiştir.

Kesinleşmiş karar ticaret sicil gazetesinde yayınlanmış ancak tapuya gidildiğinde gayrimenkulün üzerinde haciz şerhi bulunduğu bu tarihten sonra anlaşılmıştır.denilmektedir.

Sonuç olarak Kamu İdaresi cevabında, gayrimenkul üzerinde bulunan haciz şerhinin tapuda şirket üzerine tescilin yapılacağı sırada öğrenildiğini ifade etmiştir. Fakat bu durum şirket üzerine tapuda tescili yapılamayan ve bu suretle devredilemeyen malvarlığı unsurunun sermaye olarak şirkete konulmasına sebebiyet vermiştir. Türk Ticaret Kanunu’nun 128’inci maddesine göre bilirkişi tarafından değerlenen taşınmazların tapuya şerh verildiği takdirde ayni sermaye olarak kabul olunacağı ve anonim şirketlere sermaye olarak konulacak malvarlığı unsurlarını açıklayan 342’nci maddeye göre ise üzerinde sınırlı ayni bir hak ve haciz şerhi bulunmayan malvarlığı unsurlarının şirkete sermaye olarak konulabileceği belirtilmiştir. Üzerinde sınırlı bir ayni hak veya haciz şerhi bulunan malvarlığı unsurunun şirket sermayesine eklenmiş olması mevzuat hükümlerine açıkça aykırıdır.