MEHMET BALiOGLU

Haber Ajansından Haber Yayın Hizmeti Alınması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Üniversite, haber takibi ve derlemesi hizmeti için iki farklı şirketten aynı anda hizmet almıştır.
  • İkinci şirketle yapılan sözleşmede birim fiyat usulü belirtilmiş olmasına rağmen, uygulamada birim fiyatlandırma yapılmamıştır.
  • Hizmet alım sürecindeki tanımlamalar ile sözleşmedeki ifadeler arasında tutarsızlıklar bulunmaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Üniversite, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanımı için gerekli özeni göstermelidir.
  • Hizmet alımlarında çifte işe düşülmemesi için mevcut sözleşmeler ve alınan hizmetler düzenli olarak incelenmelidir.
  • Sözleşmelerde yer alan birim fiyat, hizmet tanımı gibi hususlarda açıklık ve tutarlılık sağlanmalıdır.
  • Sözleşmelerde sehven yer alan ifadeler için gerekli düzeltmeler zamanında yapılmalıdır.

Rapor Metni

Üniversitenin özel sektörde faaliyet gösteren bir haber ajansından “Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri” kapsamında, doğrudan temin usulüyle, haber takibi ve derlemesi hizmeti aldığı, ancak bir başka medya takip merkezinden de benzer hizmeti almaya devam ettiği tespit edilmiştir.

Üniversite, basın yayın organlarında yer alan haberlerin takip edilmesi ve derlenmesi için özel sektörde faaliyet göstermekte olan bir şirketle 31.12.2018 tarihinde 12 aylık bir sözleşme imzalamıştır. Hizmet almaya devam ettiği tarihler içerisinde “Üniversitemiz hakkında çıkan haberlerin takibi ve arşivlenmesi” başlığı altında, tamamen aynı hizmet tanımı ile bir başka alım sürecine daha başlamıştır.

İkinci şirketle yapılan sözleşme içeriğindeki bu harcamanın niteliğine bakıldığında, haber ajansının faaliyet alanı içerisinde doğal olarak yer alması gereken “Üniversitemizin haberleri bölgedeki abone gazete, internet siteleri ve TV kanallarına en hızlı şekilde ulaştırılacaktır.” maddesinin bulunduğu görülmektedir.

İkinci şirketle yapılan sözleşme,“birim fiyatlı sözleşme” olarak tarif edilmiş olup, “idarece hazırlanan cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı” ifadesi kullanılmıştır. Ancak birim fiyata konu olabilecek hiçbir düzenleme yapılmadığı ve yükleniciye ödenen hakedişlerde de birim fiyatla ifade edilmesi gereken bu hizmetlerin yer almadığı tespit edilmiştir. Hizmetin alım sürecindeki tanımı ile sözleşme safhasındaki ifadelerin de tutarsızlığı görülmektedir.

İdare tarafından bu ifadelerin sehven yazılmış olduğu bildirilmiş olsa da, satın alma aşamasında,gösterilmesi gereken azami dikkat ve özen idarenin sorumluluklarındandır. Ayrıca sözleşmelerde sehven bulunan ifadelerin idare tarafından ek sözleşmelerle tadil edilmesi mümkün iken bu yola da başvurmadığı görülmektedir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, üst yöneticinin kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamak konusundaki sorumluluğunu düzenlemiştir. Üniversitenin bütçesinin etkin, ekonomik ve verimli şekilde kullanımı, etkin bir kaynak yönetimi ile sağlanabileceğinden bu noktada gerekli özenin gösterilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.