MEHMET BALiOGLU

Göstergelerin Tümünün İyi Tanımlanmamış Olması, Ayrıca Stratejik Planın Eylem Planının da Bulunmayışı

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Stratejik planda göstergeler iyi tanımlanmamıştır.
  • Stratejik plana ilişkin eylem planı da bulunmamaktadır.
  • Hedeflere yönelik yanlış raporlama riski doğmaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu
  • Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin güncellenen 2017-2019 Stratejik Planı

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Göstergelerin iyi tanımlanması
  • Stratejik plana ilişkin eylem planı hazırlanması
  • Hedeflere yönelik yanlış raporlama riskine ilişkin olarak gerekli önlemlerin alınması
  • Sapma nedenlerinin daha detaylı ve anlaşılır biçimde eksiksiz yazılması

Rapor Metni

Stratejik Planda göstergeler; dönem içi ortalama, dönem içi toplam ve dönem sonu toplam olarak 2017-2019 güncellenen dönem için üç yıllık belirlenmiştir.

Performans Programında ise, 2018 Yılı bazında göstergeler bulunmaktadır. Bu durumda Stratejik Plan’ın yılı gösterge değerlendirmesi, en sağlıklı 2019 yılında yapılabilecektir.

Stratejik planda göstergelerin iyi tanımlanmadığı durumda, eylem planından yararlanılır. Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu’nun “İzleme ve Değerlendirme” bölümünde;

“…

Stratejik planda yer alan amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye dönük proje ve faaliyetlerin uygulanabilmesi için amaç, hedef ve faaliyetler bazında sorumluların kimler/hangi birimler olduğu, ne zaman gerçekleştirileceği, hangi kaynakların kullanılacağı gibi hususların yer aldığı bir eylem planı hazırlanması yararlı olacaktır.

Eylem planı aynı zamanda izleme ve değerlendirmeyi de kolaylaştıracaktır. Amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin gelişmelerin belirli bir sıklıkla raporlanması ve ilgili taraflar ile kurum içi ve kurum dışı mercilerin değerlendirmesine sunulması, izleme faaliyetlerini oluşturur.

…” Denilmiştir.

Ayrıca güncellenen 2017-2019 Stratejik Plan’ın “İzleme ve Değerlendirme” başlıklı bölümünde; söz konusu eylem planının, stratejik plan aşamasında hazırlanıp, stratejik plana eklenmesinin yararlı olacağı, izleme ve değerlendirmeye katkı sağlayacağı kurumca da ifade edilmiştir.

Ancak Kurumun performans yönetimine ilişkin olarak stratejik eylem planı olmadığı belirlenmiştir.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin güncellenen 2017-2019 Stratejik Planı’nda

performans göstergelerinin tümü iyi tanımlanmamış olup, Stratejik Plan’a ilişkin eylem planı da bulunmadığından, hedeflere yönelik yanlış raporlama riski doğmaktadır.

Kamu idaresi cevabında; Göstergelerin belirtilen hedefe ulaşmadığı durumlarda ya da göstergelerin hedefe kıyasla yukarı sapma gerçekleştiği durumlarda, bulgularda belirtilen düzeltmelerin yapılacağı, sapma nedenlerinin daha detaylı ve anlaşılır biçimde eksiksiz yazılacağı ifade edilmiştir.

Sonuç olarak Gelecek yıllarda söz konusu konuların izlenmesi uygun olacaktır.