MEHMET BALiOGLU

Görev Yolluğu Avanslarının Personel Avansları Hesabında Takip Edilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Belediye personeli geçici görev yolluğu avansları 161 Personel Avansları Hesabında takip edilmesi gerekirken 160 İş Avans ve Kredileri Hesabında izlendiği görülmüştür.
  • 19.459,53 TL tutarındaki geçici görev yolluğu avansı yanlış hesapta kaydedilmiştir.
  • Mali tabloların doğruluk ve güvenilirliği etkilenmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
  • 161 Personel Avansları Hesabı
  • 160 İş Avans ve Kredileri Hesabı

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Kamu idaresi bundan sonra personele verilen avansların 161 Personel Avansları Hesabında takip etmelidir.
  • Mali tablolar ilgili hesapta takip edilmelidir.
  • Bulgu konusu hususun gelecek yıllarda devam edip etmediği denetimlerde takip edilmelidir.

Rapor Metni

Belediye personelinin geçici görev yolluğu avanslarının 161 Personel Avansları Hesabında takip edilmesi gerekirken 160 İş Avans ve Kredileri Hesabında izlendiği görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin, 161 Personel Avansları Hesabına ilişkin “Hesabın niteliği” başlıklı 127’nci maddesinde;

“Bu hesap, mevzuatı uyarınca verilen sürekli ve geçici görev yolluğu avansları ile ödeme gününden önce ödenmesine karar verilen maaş ve ücret ödemeleri karşılığı verilen avansların izlemesi için kullanılır.” hükmü bulunmaktadır.

Aynı Yönetmelik’in personel avansları hesabına ilişkin işlemleri ve hesabın işleyişini düzenleyen 128 ve 129’uncu maddesinde, geçici görev yolluğu avanslarının Harcırah Kanunu hükümlerine göre, memuriyet mahalleri dışında bir yere geçici görev, kurs, tedavi, sınav gibi amaçlarla gönderilenlere verilen sürekli ve geçici görev yolluğu avanslarının personel avansları hesabı altında izleneceği hüküm altına alınmıştır.

160 İş Avans ve Kredileri Hesabına ilişkin “Hesabın Niteliği” başlıklı 124’üncü maddesinde “Bu hesap, kurumca mevzuatı gereğince bütçedeki ödeneğine dayanılarak verilen iş avans ve kredilerinin izlenmesi için kullanılır.” hükmü bulunmaktadır.

Bütçeye konulmuş ödeneğine dayanılarak bir işin gördürülmesi için verilen avansların İş Avans ve Kredileri Hesabına; görev, kurs, tedavi gibi amaçlarla gönderilen kişilere verilen sürekli ve geçici görev yolluklarının da Personel Avansları Hesabına kaydedilmesi gerektiği görülmektedir.

Bu kapsamda geçici görev yolluğu olarak verilen toplam 19.459,53 TL’nin 160 İş avans ve Kredileri Hesabına kaydedilmesi; 161 Personel Avansları Hesabının söz konusu tutar kadar eksik, 160 İş Avans ve Kredileri Hesabının da bu tutar kadar fazla olarak mali tablolarda yer almasına neden olarak mali tabloların doğruluk ve güvenilirliğini etkilemektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Bulguda belirtilen görev yolluğu avanslarının personel avansları hesabında takip edilmemesine istinaden, bundan böyle belediye personelinin geçici görev yolluğu avansları 161 Personel Avansları Hesabında takip edilecektir.” denilmektedir.

Sonuç olarak Kamu İdaresi tarafından bundan sonra personele verilen avansların 161 Personel Avansları Hesabında takip edileceği belirtilse de 2018 yılında verilmiş olan avanslar mali tablolarında ilgili hesapta takip edilmemiştir. Bulgu konusu hususun gelecek yıllarda devam edip etmediği denetimlerde takip edilecektir.