MEHMET BALiOGLU

Geliştirme ile Eğitim ve Öğretim Ödeneğinin Takibine İlişkin Bilgi Akışının Yetersiz Olması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

 • Üniversite birimleri arasında yeterli bilgi akışı sağlanamadığı için akademik personelin izinli, raporlu veya görevli olduğu sürelerin takibi zamanında yapılamamaktadır.
 • Bu durum, kuruluş geliştirme ödeneği ve eğitim-öğretim ödeneğinden yapılması gereken kesintilerin yapılmamasına ve gecikmelere neden olmaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • Kuruluş ve Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 6. maddesi

Önerilen Ana Eylem Noktaları

 • Üniversite birimleri arasında bilgi akışını iyileştirmek için bir sistem kurulmalıdır.
 • Akademik personelin izin, rapor ve görevlendirme sürelerini takip etmek için etkili bir mekanizma oluşturulmalıdır.
 • Kesintilerin zamanında yapılabilmesi için ilgili yönetmelikler ve prosedürler gözden geçirilmelidir.

Rapor Metni

Üniversite birimleri arasında yeterli bilgi akışı sağlanamadığı için, akademik personelinin izinli, raporlu ve başka yerde görevli olduğu sürelerin takibinin zamanında yapılamaması nedeniyle kuruluş geliştirme ödeneği ile eğitim ve öğretim ödeneğinde yapılması gereken kesintilerin yapılmadığı, gecikme ve aksaklıkların olduğu görülmüştür.

Kuruluş ve Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 6’ncı maddesinde;

“ Geliştirme ödeneğinden yararlanabilmek için görevin ilgili yükseköğretim kurumlarında fiilen yapılması şarttır.

Ancak;

 1. Yıllık izin süresince,

 2. Bir takvim yılında toplam 15 günü aşmayan mazeret izni süresince,

 3. Hastalık izni kullanılması, tedavi kurum veya kuruluşlarında yatmak suretiyle tedavi görülmesi ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 20’nci maddesine göre refakatçi izni verilmesi hallerinde (ancak, bu bent uyarınca ödenecek geliştirme ödeneğinin toplam süresi, her ne suretle olursa olsun bir takvim yılı içinde 30 günü geçemez),

 4. 2547 sayılı Kanunun 39’uncu maddesi ile mevzuatı uyarınca yurt içi veya yurt dışında geçici görevlendirme sebebiyle ayrılmalarda 15 güne kadar olan süreler için (ancak, bu bent uyarınca ödenecek geliştirme ödeneğinin toplam süresi, her ne suretle olursa olsun bir takvim yılı içinde 30 günü geçemez),

 5. (21/6/2006 tarihli ve 2006/10645 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen bent) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 35’inci maddesinde belirtilen işlerde görev alınması halinde, bu işlerde görev yapılan süreler için, fiilen çalışma şartı aranmaz.” denilmektedir.