MEHMET BALiOGLU

Geliştirme ile Eğitim ve Öğretim Ödeneğinin Takibine İlişkin Bilgi Akışının Yetersiz Olması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

 • Üniversite birimleri arasında yeterli bilgi akışı sağlanamadığı için akademik personelin izinli, raporlu ve görevli olduğu sürelerin takibi zamanında yapılamamaktadır.
 • Bu durum, kuruluş geliştirme ödeneği ile eğitim ve öğretim ödeneğinde yapılması gereken kesintilerin yapılmamasına ve gecikmelere yol açmaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • Kuruluş ve Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 6. maddesi
 • 2914 sayılı Yükseköğretim Kanununun “Eğitim Öğretim Ödeneği” başlıklı ek 1. maddesi
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13. maddesinin ‘Rektörün görev, yetki ve sorumlulukları’ başlıklı (b) bendi
 • 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ‘Genel Sekreterlik’ başlıklı 5. maddesi

Önerilen Ana Eylem Noktaları

 • Üniversite yönetimi, personelin izinli, raporlu ve görevli olduğu sürelerin takibi ve benzeri hususlarda birimler arası koordinasyonu sağlamak için gerekli önlemleri almalıdır.

Rapor Metni

Üniversite birimleri arasında yeterli bilgi akışı sağlanamadığı için, akademik personelinin izinli, raporlu ve başka yerde görevli olduğu sürelerin takibinin zamanında yapılamaması nedeniyle kuruluş geliştirme ödeneği ile eğitim ve öğretim ödeneğinde yapılması gereken kesintilerin yapılmadığı, gecikme ve aksaklıkların olduğu görülmüştür.

Kuruluş ve Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 6’ ncı maddesinde;

“Geliştirme ödeneğinden yararlanabilmek için görevin ilgili yükseköğretim kurumlarında fiilen yapılması şarttır.

Ancak;

 1. Yıllık izin süresince,

 2. Bir takvim yılında toplam 15 günü aşmayan mazeret izni süresince,

 3. Hastalık izni kullanılması, tedavi kurum veya kuruluşlarında yatmak suretiyle tedavi görülmesi ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 20’ nci maddesine göre refakatçi izni verilmesi hallerinde (ancak, bu bent uyarınca ödenecek geliştirme ödeneğinin toplam süresi, her ne suretle olursa olsun bir takvim yılı içinde 30 günü geçemez),

 4. 2547 sayılı Kanunun 39’uncu maddesi ile mevzuatı uyarınca yurt içi veya yurt dışında geçici görevlendirme sebebiyle ayrılmalarda 15 güne kadar olan süreler için (ancak, bu bent uyarınca ödenecek geliştirme ödeneğinin toplam süresi, her ne suretle olursa olsun bir takvim yılı içinde 30 günü geçemez),

 5. (21/6/2006 tarihli ve 2006/10645 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen bent) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 35’inci maddesinde belirtilen işlerde görev alınması halinde, bu işlerde görev yapılan süreler için, fiilen çalışma şartı aranmaz.” denilmektedir.

Bu hükme göre kuruluş geliştirme ödeneğinin ödenebilmesi için görevin fiilen yapılması gerekmekte olup, yukarıda sayılan sınırlı hallerde fiilen çalışma şartının aranmayacağı kabul edilmiştir.

Diğer yandan, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun “Eğitim Öğretim Ödeneği” başlıklı ek 1’inci maddesinde;

“4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun 33’üncü maddesi ve 39’ uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yurtdışına gönderilenler ile anılan Kanunun 38’inci maddesine göre diğer kurum ve kuruluşlarda görevlendirilenlerden yüksek öğretim kurumlarındaki kadro görevini yapmayanlar hariç olmak üzere Yükseköğretim Kurumlarında görevli öğretim elemanlarına en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının on ikide biri, her ay aylıklarla birlikte Eğitim Öğretim Ödeneği olarak ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre; Kanunun 33 ve 39’uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yurtdışında görevlendirilenler ile 38. madde kapsamında başka kurum ve kuruluşlarda görevlendirilenlerden kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumundaki kadro görevini yapmayanlara, eğitim öğretim ödeneğinin ödenmemesi gerekmektedir.

Üniversite de akademik personelinin 30 günü aşan raporlu, 15 günü aşan mazeret izin

sürelerince, yurt içi ve yurtdışı görevlendirilmelerinin tek seferde 15 günü aşan halleri ile yılsonu itibariyle toplamda 30 günü aşan durumlarda, yüksek lisans için yurtdışına gönderilme ve 38’inci madde kapsamında yapılan görevlendirilmelerde kuruluş geliştirme ödeneğinin kesilmesi gerekir.

Aynı şekilde Kanunun 33 ve 39’uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yurtdışında görevlendirilenler ile 38. madde kapsamında başka kurum ve kuruluşlarda görevlendirilenlerden kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumundaki kadro görevini yapmayanlara, eğitim öğretim ödeneğinin ödenmemesi gerekmektedir

Bu tür aksaklıkların ilgili birimlere zamanında bilgi verilmemesi nedeniyle yaşandığı değerlendirilmiştir.

Diğer yandan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13’üncü maddesinin ‘Rektörün görev, yetki ve sorumlulukları’ başlıklı (b) bendinde;

“Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak” görev ve yetkisi rektöre verilmiştir.

124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ‘Genel Sekreterlik’ başlıklı 5’inci maddesinde;

“Birimler arasında uyumlu çalışmayı ve hizmetin yerine getirilmesini sağlamak ve denetlemek” görev ve yetkisi genel sekretere verilmiştir.

Bu düzenlemeler çerçevesinde, personelin izinli, raporlu ve görevli olduğu sürelerin takibi ve benzeri hususlarda birimler arası koordinasyonun sağlanması için yönetimce gerekli önlemelerin alınması gerektiği değerlendirilmiştir.