MEHMET BALiOGLU

Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabının Mali Tablolarda Yer Almaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Takipli hale gelen alacaklar, 121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı’nda izlenmemektedir.
  • Üniversitenin takipli hale gelen alacaklarının 121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabına kaydedilmemesi nedeniyle 2019 yılı Bilançosunun doğru bilgi içermediği değerlendirilmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 27.12.2014 tarihli ve 29218 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 54, 55 ve 56’ncı maddeleri

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Takibe alınan alacaklar, 121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı’na borç, ilgisine göre 120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı, 122 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı, 127 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı veya 222 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı’na alacak kaydedilmelidir.
  • Gelirlerden takipli alacaklar hesabında kayıtlı alacaklardan yapılan tahsilat tutarları, bu hesaba alacak, 100 Kasa Hesabı veya 102 Banka Hesabı ya da ilgili diğer hesaplara borç; 800 Bütçe Gelirleri Hesabı’na alacak, 805 Gelir Yansıtma Hesabı’na borç yazılarak muhasebeleştirilmelidir.

Rapor Metni

Yapılan incelemeler sonucunda takipli hale gelen alacakların, 121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı’nda izlenmediği görülmüştür.

27.12.2014 tarihli ve 29218 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 54, 55 ve 56’ncı maddelerinde 121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı’nın niteliği, hesaba ilişkin işlemler ve hesabın işleyişi düzenlenmiştir. Buna göre Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı; mevzuatı gereğince tahakkuk ettirilen vergi gelirleri, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, diğer gelirler ve sermaye gelirlerinden ortaya çıkan alacaklardan takibe alınan tutarlar ile bunlardan yapılan tahsilat, tecil ve terkinlerin izlenmesi için kullanılmaktadır. Takibe alınan alacaklar bu hesaba borç, ilgisine göre 120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı, 122 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı, 127 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı veya 222 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı’na alacak kaydedilecektir. Diğer taraftan gelirlerden takipli alacaklar hesabında kayıtlı alacaklardan, nakden veya mahsuben yapılan tahsilat tutarları ise bir taraftan bu hesaba alacak, 100 Kasa Hesabı veya 102 Banka Hesabı ya da ilgili diğer hesaplara borç; 800 Bütçe Gelirleri Hesabı’na alacak, 805 Gelir Yansıtma Hesabı’na borç yazılarak muhasebeleştirilecektir.

Bu çerçevede Üniversitenin takipli hale gelen alacaklarının 121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabına kaydedilmemesi nedeniyle 2019 yılı Bilançosunun doğru bilgi içermediği değerlendirilmektedir.