MEHMET BALiOGLU

Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabında Kayıtlı Yol Harcamalarına Katılma Payının Tahsil Edilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu

Yol harcamalarına katılma paylarının zaman aşımına uğratılması.

Temel Bulgular

– 2010-2014 yılları arasında yol harcamalarına katılma payları hesaplanıp mükelleflere tebliğ edilirken, sonraki yıllarda hesaplanmamıştır.
– 2018 yılı içinde 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabına yeni tahakkuk kaydı yapılmamıştır.
– 121-Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabında yol harcamalarına katılma payı için 889.676,04 TL tahakkuk kaydı bulunmaktadır.
– Bu tutar önceki yıllardan devrettiği, 2018 yılı için net tahsilatın ise 349.278,63 TL olduğu anlaşılmıştır.
– 2019 yılına devreden tutarın 540.397,41 TL olduğu anlaşılmıştır.
– Bahsedilen tutar için zaman aşımı söz konusu olabilecektir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

– 5393 sayılı Belediye Kanunu
– 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
– 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
– 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

– 121-Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabında kayıtlı olarak 2019 yılına devreden 540.397,41 TL tutarındaki yol harcamalarına katılma payının zaman aşımına uğratılmadan tahsil edilmesi İdarenin yararına olacaktır.

Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; bulgu konusuna iştirak edilmekle birlikte söz konusu katılma payının 2019 yılı itibariyle tahsil edileceği ifade edildiğinden, bu aşamada önerilecek başka bir husus yoktur.
Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

Rapor Metni

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri” başlıklı 38’inci maddesinin (f) bendinde Belediye başkanı belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmekle görevli ve yetkili kılınmıştır.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 98’inci maddesinde “Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu Kanuna göre alınacak vergi, harç ve katılma payları hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve bunların ek ve tadilleri hükümleri uygulanır.” denilmektedir.

6183 sayılı Kanun’da kamu alacağının tahsil şekilleri ve zaman aşımı konularında düzenlemeler yer almaktadır. Diğer yandan, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’ndaki düzenlemeler de dikkate alındığında, kamu alacaklarının zaman aşımına uğratılmasından tartışmasız ilgili kamu görevlileri sorumlu olacaktır.

İdarenin yapım işleri incelendiğinde, 2010 ile 2018 yılları arasında her yıl olmak üzere asfalt, parke ve kaldırım harcamalarının yapıldığı tespit edilmiştir. Ancak belirtilen harcamalara ilişkin olarak sadece 2010-2014 yılları arasında yol harcamalarına katılma paylarının hesaplanıp mükelleflere tebliğ edildiği, sonraki yıllarda ise hesaplanmadığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla, 2018 yılı içinde 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabına yeni tahakkuk kaydının yapılmadığı ancak önceki yıllarda tahakkuku yapılan ve mükelleflerince yapılandırmaya başvurulup peşin ödenen 94.270,73 TL’nin bu hesapta yer aldığı görülmüştür. Öte yandan İdarenin 2018 yılı mali tabloları incelendiğinde 121-Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabında yol harcamalarına katılma payı için 889.676,04 TL tahakkuk kaydı olduğu; bu tutarın önceki yıllardan devrettiği, 2018 yılı için net tahsilatın ise 349.278,63 TL olduğu; 2019 yılına devreden tutarın 540.397,41 TL olduğu anlaşılmıştır. Diğer bir ifade ile bahsedilen tutar önceki yıllardan devreden tutardır. Bu nedenle bahsedilen tutar için zaman aşımı sözkonusu olabilecektir.

Hem ilgili görevlilerin sorumluluğu açısından hem de kamu kaynağının etkili, ekonomik ve verimli kullanılabilmesi için, 121-Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabında kayıtlı olarak 2019 yılına devreden 540.397,41 TL tutarındaki yol harcamalarına katılma payının zaman aşımına uğratılmadan tahsil edilmesi İdarenin yararına olacaktır.

Kamu idaresi cevabında; “Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabında Kayıtlı Yol Harcamalarına Katılma Payının 2019 yılına devreden 540.397,41 TL 2019 mali yılında tahsil edilecektir.” denilmektedir.

Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; bulgu konusuna iştirak edilmekle birlikte söz konusu katılma payının 2019 yılı itibariyle tahsil edileceği ifade edildiğinden, bu aşamada önerilecek başka bir husus yoktur.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.